Press Releases

Pressmeddelande
12 november 2015

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 december 2015, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Sdiptech AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post anmalan@sdip.se.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 måndagen den 7 december 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdiptech.se.

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 4 december 2015. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Dagordningens godkännande
  7. Beslut om riktad nyemission
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås Ashkan Pouya.
Förslag under punkten 7; Förslag om riktad nyemission
Som meddelats arbetar bolaget med en större kapitalanskaffning riktad till kapitalstarka investerare. Huvuddelen av emissionen avses beslutas av styrelsen med stöd av det bemyndigande som lämnats av årsstämman. Vissa av de teckningsberättigade utgörs dock av nyckelpersoner inom koncernen som faller inom den s.k. ”Leo-kretsen” och en riktad emission till dessa kräver beslut på bolagsstämma. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 272 906 stamaktier av serie B till en teckningskurs av 65 kr per aktie. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledningspersoner i ett antal av bolagets dotterbolag enligt nedanstående sammanställning.

Teckningsberättigad Dotterbolag Högsta antal aktier
Powerboss AB
(Magnus Sellin)
Eurotech 90 000
Medicvent Invest AB
(Lars Svensson och Robert Lindqvist)
Medicvent 15 600
Aulus AB
(Lars Svensson)
Medicvent 30 000
Tomislav Medic Metus 29 000
Mikael Andersson ManKan Hiss 15 384
MK Invest AB
(Mikael Esmond och Kenneth Bergström)
St Eriks Hiss 76 922
Johan Rydberg Thors Trading 16 000
Totalt 272 906

 

Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget vill ge dessa nyckelpersoner ett större intresse i värdeutvecklingen i koncernen som helhet, vilket anses vara till fördel för samtliga aktieägare. Om samtliga aktier tecknas kommer bolagets aktiekapital att öka med 6 822,65 kr. Minsta teckningspost är 100 000 euro, varför något prospekt inte kommer att upprättas.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Fullständiga beslutsförslag, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt 13 kap aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.sdiptech.com, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med torsdagen den 26 november 2015. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

***

Stockholm i november 2015

Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

 

Sdiptechs preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets webbplats: www.sdiptech.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2015.