Avstämnings- och utbetalningsdag för preferensaktieutdelning flyttas

Pressmeddelande
21 mars 2016

Till följd av ett administrativt misstag kommer utbetalningsdag för preferensaktieutdelning med tidigare avstämningsdag den 15 mars 2016 att vara den 24 mars 2016 i stället för den 18 mars 2016 som planerat.

Ny avstämningsdag för erhållande av preferensaktieutdelning, med tidigare avstämningsdag den 15 mars 2016, kommer att vara den 21 mars 2016. Detta innebär att sista dag för att förvärva preferensaktier för att äga rätt till preferensaktieutdelning var den 17 mars 2016.

Preferensaktieutdelningen kommer den 24 mars 2016 att utbetalas med 2,01 kr per preferensaktie och utgörs av:
· 2,00 kr, vilket motsvarar en fjärdedel av den årliga preferensaktieutdelningen enligt bolagsordningens bestämmelser, och;
· 0,01 kr, vilket motsvarar den uppräkningsfaktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent som framgår av bolagsordningen för perioden från 18 mars 2016 till och med den 24 mars 2016

Bolaget kommer att kontakta de aktieägare som avyttrat preferensaktier mellan den 14 mars 2016 och den 18 mars 2016.

Vi beklagar händelsen och har förstärkt rutinen för att säkerställa framtida hantering.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av entreprenörsledda företag med nischade tjänster och produkter. Sdiptechs kärnverksamhet består i tillhandahållande av teknisk service och specialprodukter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2016.