Kommentar angående artikel publicerad i Svenska Dagbladet

   

Pressinformation
8 mars 2017, 19:30

Med anledning av en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 7 mars 2017 vill Sdiptech AB (Sdiptech) lämna följande kommentarer.

Ägande i Unipower AB
Sdiptech äger sedan december 2016 samtliga aktier (100 procent) i Unipower AB - ej "drygt hälften" av aktierna vilket anges i artikeln. Dock har artikeln rätt i att Unipower på sin hemsida meddelat att bolaget fått in en ny delägare vilket är olyckligt. 

Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB
Under 2016 då bolaget förvärvades stod Haninge Kommun för 21 procent av intäkterna. Under 2015 uppgick intäkten från Haninge Kommun till 59 procent - ej 74 procent vilket angavs i artikeln. En av Sdiptechs principer vid förvärv är att inte investera i bolag med ett alltför stort kund- eller leverantörsberoende.

Redovisning av finansiell information
Sdiptech redovisar finansiell information enligt regelverket IFRS. Regelverket inkluderar hur redovisning av förvärv hanteras (IFRS 3). Under vissa förutsättningar innebär detta att ingen minoritet ska tas upp i koncernens redovisning. Istället redovisas enligt regelverket en skuld som avser samtliga framtida utbetalningar som krävs för att ett bolag med minoritet ska bli helägt av Sdiptech. Sdiptech redovisade per 31 december 2016 en total skuld avseende sådana ännu inte utbetalda ersättningar motsvarande 213,3 Mkr, vilken avser samtliga gjorda förvärv.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com


Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll. Sdiptech har 680 anställda i koncernen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl. 19:30.