Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB

Pressmeddelande
11 december 2015

Sdiptech AB (publ) ("Bolaget"), höll torsdagen den 10 december 2015 extra bolagsstämma i Stockholm, varvid det beslutades att genomföra en nyemission som riktar sig till personer inom den så kallade "Leo-kretsen".­­

Vid den extra bolagsstämman i Sdiptech AB som hölls den 10 december 2015 beslutades att genomföra en nyemission som riktar sig till personer inom den så kallade "Leo-kretsen". Enligt Leo-lagstiftningen måste bolagsstämman ge sitt samtycke då en emission riktas till anställda eller styrelseledamöter inom det bolag eller den koncern som emissionen avser.

Bolagsstämmans beslut innebär att högst 272 906 stamaktier av serie B kan emitteras till en kurs om 65 kr per aktie, vilket motsvarar ett belopp om 17 738 890 kr. Om samtliga aktier tecknas kommer bolagets aktiekapital att öka med 6 822,65 kr. Denna emission är del i en pågående och tidigare kommunicerad kapitalanskaffning i Sdiptech AB.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av entreprenörsledda företag med nischade tjänster och produkter. Sdiptechs kärnverksamhet består i tillhandahållande av teknisk service och specialprodukter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2015.