Kommuniké från extra bolagsstämma i Serendipity Innovations

Pressmeddelande
15 oktober 2015

Serendipity Innovations AB ("Bolaget"), höll torsdagen den 15 oktober 2015 extra bolagsstämma i Stockholm varvid det med anledning av omstruktureringen av Serendipity-koncernen bland annat beslutades att överlåta Bolagets Venture Management-verksamhet till Serendipity Ixora AB ("Ixora"), att godkänna apportemission i Ixora, att ändra Bolagets namn samt att välja ny styrelse. Som tidigare meddelats blir Jakob Holm VD för Bolaget.

Beslut om överlåtelse och godkännande av nyemission i Ixora
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om försäljning av Bolagets Venture Management-verksamhet. Beslutet innebär i huvudsak att Bolaget till Ixora överlåter samtliga aktier i ett för ändamålet nybildat bolag ("VM-bolaget"), genom vilket Venture Management-verksamheten bedrivs, mot ett vederlag bestående dels av en kontant ersättning om cirka 79 miljoner kronor, dels av nyemitterade A-aktier i Ixora till ett värde av cirka 205 miljoner kronor. Samtidigt sker en vederlagsfri indragning av samtliga stamaktier i Ixora som Bolaget äger.

Det beslutades även att godkänna stämmobeslutet i Ixora om nyemission med bestämmelse om apport till Bolaget av de 1 042 719 A-aktier som utgör del av vederlaget för Venture Management-verksamheten. A-aktierna ska emitteras till en kurs om 196,80 kronor per aktie och tecknas senast den 30 oktober 2015. Tecknade A-aktier ska betalas senast den 30 oktober 2015. Bolaget är ensam teckningsberättigad och ska som betalning för aktierna tillskjuta samtliga aktier i VM-bolaget, till ett totalt värde om 284 282 152 kronor, varav 205 207 220 kronor utgör betalning för de nya A-aktierna. Genom emissionen ökas Ixoras aktiekapital med 267 029,387351 kronor.

Beslut om namnbyte
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets firma ändras till Sdiptech AB (publ).

Val av styrelse
Saeid Esmaeilzadeh och Mikael Lönn valdes till nya styrelseledamöter.
Som tidigare har kommunicerats kommer Cecilia Gunne, Bengt-Arne Vedin och Håkan Gustavsson, som tidigare suttit i både Bolagets och Ixoras styrelser, fortsatt endast att sitta i Ixoras styrelse. Bolagets styrelse består således av Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn och Ashkan Pouya, med Ashkan Pouya som styrelseordförande.

Övrigt
Beslut i anledningen av omstrukturering av Serendipity-koncernen har tidigare idag även fattats på extra bolagsstämma i Ixora. Samtliga steg i omstruktureringen avses ske i nära anslutning till den extra bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, styrelseledamot, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Technical Services och Corporate Services.

Bolagets preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2015.