Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) årsstämma 2016 samt styrelsens beslut kring avstämningsdag för sakutdelning

Pressmeddelande
15 juni 2016

Årsstämman i Sdiptech AB (publ), 556672-4893, ägde rum tisdagen den 14 juni 2016 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till ägare av befintliga preferensaktier uppgående till 8 kronor per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor, vilket är i enlighet med villkoren för preferensaktierna som stipuleras i bolagsordningen. Årsstämman beslöt vidare om sakutdelning i form av Sdiptechs innehav av aktier i Serendipity Ixora till ägare av stamaktier i Sdiptech, vilket vid bokslutstidpunkten hade ett bokfört värde av 166 770 023 kronor.

Avstämningsdagar för den beslutade vinstutdelningen till preferensaktier ska enligt årsstämmans beslut vara den 15 juni 2016, den 15 september 2016, den 15 december 2016 och den 15 mars 2017 (utbetalning med två kronor per preferensaktie vid vartdera tillfället). Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Avstämningsdag för den beslutade sakutdelningen till stamaktieägare ska enligt årsstämmans beslut fastställas av styrelsen, men utbetalning ska ske senast en månad från stämmodatumet d.v.s. senast den 14 juli 2016.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt val av styrelse och revisor
Årsstämman beslöt att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslöt om omval av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh och Mikael Lönn. Ashkan Pouya omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.

Beslut fattades vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes av årsstämman som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Duane Swanson är huvudansvarig revisor.


Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn
Årsstämman beslöt om arvode till styrelsen om 200 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.
 
Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.


Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det maximala antalet aktier som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Godkännande av vissa tidigare överlåtelser och emissioner
Årsstämman beslöt att godkänna vissa tidigare och kommande överlåtelser och emissioner vilka enligt 16 kap. aktiebolagslagen kräver beslut av bolagsstämman. Dessa överlåtelser och emissioner har beskrivits i styrelsens fullständiga beslutsförslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.sdiptech.com.

Samtliga beslut var enhälliga.

Styrelsens beslut kring avstämningsdag för sakutdelning
Efter årsstämman höll styrelsen ett konstituerande styrelsemöte. Vid mötet behandlades även frågan kring avstämningsdag i enlighet med det vid årsstämman fattade beslutet kring sakutdelning av aktier i Serendipity Ixora. Avstämningsdag sattes därvid till 8 juli 2016.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med fokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016.