Kommuniké från Sdiptech AB:s (publ) årsstämma 2017

Pressmeddelanden
20 juni 2017, 20:00

Kommuniké från Sdiptech AB:s (publ) årsstämma 2017

Årsstämman i Sdiptech AB (publ), 556672-4893, ägde rum tisdagen den 20 juni 2017 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till ägare av befintliga preferensaktier uppgående till 8 kronor per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor, betalat kvartalsvis i ett belopp uppgående till 2 kronor per preferensaktie, vilket är i enlighet med villkoren för preferensaktierna som stipuleras i bolagsordningen.

Avstämningsdagar för den beslutade vinstutdelningen till preferensaktier ska enligt årsstämmans beslut vara den 15 juni 2017, den 15 september 2017, den 15 december 2017 och den 15 mars 2018. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag, med undantag för utbetalning juni 2017 då den beräknas ske den fjärde bankdagen efter avstämningsdagen.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel om 317 448 248 kronor balanseras i ny räkning, varav 240 394 593 kronor överförs till överkursfond.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt fastställande av valberedningsinstruktion

Årsstämman beslöt att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslöt om omval av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn, Johnny Alvarsson, Katarina Lundblad Pinnekamp och Jan Samuelson. Ashkan Pouya omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.

Beslut fattades vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes av årsstämman som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Duane Swanson är huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt att inrätta en valberedning och att anta valberedningsinstruktion i enlighet med förslaget i kallelsen, i huvudsak innebärande att valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största ägarna per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn

Årsstämman beslöt om arvode till styrelsen om 900 000 kronor, varav 50 000 kronor vardera till styrelsens ordförande, Ashkan Pouya, och styrelseledamot Saeid Esmaeilzadeh, samt 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Sdiptech AB:s B-aktier handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Stockholm är Erik Penser Bank.

Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 20:00 CET.