Renodling av Sdiptech ABs verksamhet slutförs för att skapa bästa förutsättningar för tillväxt

Pressmeddelande
28 juni 2016

Som ett led i Sdiptechs renodling kommenterar styrelsen bolagets utveckling, beskriver den fortsatta verksamhetsinriktningen, samt tar upp frågeställningar som kan vara av intresse för externa intressenter. Styrelsens kommentar publiceras i sin helhet på bolagets hemsida: sdiptech.com/investor-relations/presentations/

Styrelsens bedömning är att den renodling som genomförs väsentligt stärker bolagets position för tillväxt genom att en renodlad affär förbättrar bolagets möjligheter till anskaffning av tillväxtkapital. Renodlingen genomförs i två steg; avyttring av venture-verksamheten (oktober 2015) samt utdelning av de onoterade aktier som erhölls vid avyttringen (juli 2016).

Sdiptech har under det senaste året utvecklats till en koncern med inriktning mot urbana infrastrukturer. Med sin tyngdpunkt i teknisk service är bolaget uppbyggt kring en verksamhet med uthållig vinst och goda marginaler.

Sedan noteringen av preferensaktien har rörelseresultatets run-rate vuxit drygt 1,5 ggr till 87 MSEK trots att venture-verksamheten numera är exkluderad. Preferensaktiekvoten, dvs det totala inlösenbeloppet för preferensaktierna i relation till det totala egna kapitalet i koncernen, har sedan noteringen succesivt sjunkit och uppfyllde vid rapporten för första kvartalet 2016 det långsiktiga målet att understiga 50%. Ledningen uppskattar att kvoten även efter den beslutade utdelningen återigen kommer att understiga 50% innan årets utgång.
                                                 
Jakob Holm, VD: "Bolaget utvecklas väl och i enlighet med våra planer. Den finansiella ställningen har genom vår tillväxt stärkts ytterligare sedan noteringen av preferensaktien i mars 2015. Som VD välkomnar jag den renodling som ägarna har beslutat, då det ger oss en väldigt tydlig kärnaffär och därmed bättre förutsättningar för viktiga kapitalanskaffningar och en fortsatt stark tillväxt."

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2016.