Sdiptech AB planerar att genomföra en riktad nyemission

Pressmeddelande
12 november 2015

Som ett led i arbetet för fortsatt expansion i linje med uppsatta mål avser Sdiptech att ta in kapital genom en riktad nyemission till nyckelpersoner i Sdiptech och aktieägare i systerbolaget Serendipity Ixora AB.

Bolaget avser att emittera stamaktier av serie B till ett värde av 70 Mkr med förbehållen rätt att utöka detta belopp. Minsta teckningsbelopp kommer att vara 1 000 000 kr. Bolaget avser att genomföra emissionen genom en så kallad book building-process och emissionsinstitut kommer att vara Eminova.

De formella besluten kommer att fattas av en extra bolagsstämma den 10 december 2015 (se separat kallelse på bolagets webbplats) och av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av entreprenörsledda företag med nischade tjänster och produkter. Sdiptechs kärnverksamhet består i tillhandahållande av teknisk service och specialprodukter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2015.