Sdiptech AB (publ) fortsätter på inslagen bana och definierar tillväxtmål

Pressmeddelande
10 november 2016, 08:00

Sdiptech fortsätter på inslagen bana och definierar tillväxtmål

Sdiptech har etablerat en robust tillväxtmodell som å ena sidan levererar god resultattillväxt och värdeökning, och å andra sidan balanserar koncernens sammanlagda risk.

Under de två senaste kalenderåren har de bolag som per idag utgör kärnverksamheten visat en god årlig organisk tillväxt om 7-8%. Den organiska tillväxten understödjs av vårt fokus på infrastrukturer i storstäder där en långsiktig stark efterfrågan finns tack vare urbaniseringen. I tillägg uppstår synergier naturligt genom att våra nischade verksamheter agerar på samma storstadsmarknader.

Tack vare investeringar i Sdiptechs moderbolagsfunktioner under tidigare år, har vi varit väl rustade för att växa rörelseresultatets run-rate på årsbasis som i skrivande stund uppgår till 116 Mkr. Bakom den positiva utvecklingen ligger en systematisk metodik som är inriktad på att med uthållighet och under lång tid förse Sdiptech med en stark pipeline av högkvalitativa förvärvskandidater. Detta har gett tydliga resultat och vi ser att vi kan växa med samma förvärvstakt som för det innevarande året även framåt.

Vi har nu en väl fungerande plattform att fortsätta att växa ifrån. Genom att fortsätta på den utstakade vägen har ledning och styrelse sammanfattat en ambition för de kommande fem åren i form av följande tillväxtmål:

  • Att inom fem år bli en ledande europeisk koncern inom urban infrastruktur med ett rörelseresultat om 600-800 Mkr
  • Att bibehålla en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 5-10% under den kommande femårsperioden, samt i snitt över femårspreioden en förvärvstakt i linje med det innevarande året
  • Totalt ca 500 MSEK i kapitaltillskott under de kommande tre åren krävs för att finansiera tillväxten, utöver sedvanliga förvärvskrediter och koncernens egna fria kassaflöde. Kapitaltillskottet förväntas till stora delar eller i sin helhet ske genom nyemission av stamaktier.
  • Tidigare uppställt finansiellt mål om förhållandet mellan räntebärande skulder och totala tillgångar är oförändrat på <50%
  • Utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8.00 kr per aktie avser vi återinvestera det återstående fria kassaflödet tillbaka in i verksamheten

Tillväxtmålen är definierade utifrån den enkla förutsättningen att Sdiptech fortsätter på inslagen bana, både vad det gäller organisk tillväxt och förvärvsdriven tillväxt. Detta innebär inte några större förändringar, och inte heller någon omläggning i strategi.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2016, 08:00.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Sdiptechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.