Sdiptech AB (publ) förvärvar två bolag inom hissektorn i Österrike

Pressmeddelande
9 mars 2017, 21:30

Sdiptech förvärvar två bolag inom hissektorn i Österrike

Sdiptech ingick efter börsens stängning den 9 mars 2017 avtal om att förvärva 51% av aktierna i ST Liftsystems GmbH och 51% av aktierna i Aufzüge Friedl GmbH, båda med säte i Neutal Österrike. Tillträdet förväntas ske under det andra kvartalet av 2017. Sdiptech har en framtida option att förvärva resterande 49% av båda bolagen.

ST Liftsystems tillverkar hissar med en kompakt utformning som gör dem möjliga att installera i trånga utrymmen i befintliga fastigheter såväl som i nybyggnationer. Affärsmodellen är utformad för att på ett kostnadseffektivt sätt dimensionera och paketera lättmonterade hissar till installationsfirmor på global basis.

Aufzüge Friedl utför installation och service av hissar i Wien med närliggande områden.

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar: "Med ST Liftsystems nyutvecklade produkt och produktionslina ser vi ett ytterst intressant tillskott i vårt kunderbjudande i hissektorn. Med detta förvärv kan vi erbjuda en modern produkt anpassad för en stigande efterfrågan på lättinstallerade hissar i både renoveringar och nybyggnationer. Med Aufzüge Friedl expanderar vi geografiskt vår verksamhet inom hisservice till Wien vars storstadsområde uppvisar god befolkningstillväxt i linje med vår långsiktiga strategi. Bägge förvärven har dessutom goda möjligheter att bidra till ytterligare synergieffekter i koncernen."

Jürgen Friedl, grundare Aufzüge Friedl och ST Liftsystems, kommenterar: "Jag är väldigt nöjd att få Sdiptech som partner och därmed få flera nya systerbolag i min bransch att utväxla kunskap och erfarenheter med. Jag ser även stora möjligheter för ST Liftsystems, som idag är redo att ta steget in i serieproduktion, att växa genom Sdiptechs verksamheter i Sverige och internationellt."

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 1.015 Mkr och rörelseresultat före avskrivningar på årsbasis till cirka 160 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut. Köpeskillingen för 51% av de båda bolagen uppgår till 6,5 MEUR. Framtida vinster i bolagen fördelas enligt en tilläggsköpeskillingsmodell som löper över fem år. Optionen avseende säljarens återstående 49% löper över tio år. Totalt uppskattar bolaget att nuvärdet av samtliga framtida utbetalningar är 40 Mkr, vilket tas upp som skuld i koncernen redovisning.

Sdiptech redovisar finansiell information enligt regelverket IFRS. Regelverket inkluderar hur redovisning av förvärv hanteras (IFRS 3). För detta förvärv innebär det att ingen minoritet ska tas upp i koncernens redovisning. Istället redovisas enligt regelverket en skuld som avser samtliga framtida utbetalningar som krävs för att bolaget ska bli helägt av Sdiptech.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 21:30.