Sdiptech AB (publ): Information kring förvärvsmultiplar och andel av affären mot nyproduktion av bostäder

Pressmeddelande
23 november 2017, 08:30

Sdiptech - Information kring förvärvsmultiplar och andel av affären mot nyproduktion av bostäder

Sdiptech kommer under torsdag den 23 november att delta i ett seminarium hos Carnegie Investment Bank och i samband med det presentera bolaget och dess verksamhet.

I samband med presentationen kommer Sdiptech att redovisa de genomsnittliga multiplar till vilket bolaget har genomfört förvärv under 2017, samt kommentera bolagets syn på hur en eventuell avkylning av marknaden för nyproduktion av bostäder i Stockholmsområdet kan påverka koncernen.

Förvärvsmultiplar 2017 i linje med historiskt snitt

Sdiptech har hittills under 2017 genomfört förvärv av sex verksamheter med EV/EBITA-multiplar från 4,6 till 8,3. Den genomsnittliga multipeln under året har varit 5,8 och det vägda snittet 6,1. Detta kan sättas i relation till Sdiptechs genomsnittliga multipel på samtlga genomförda förvärv om 5,7 och ett vägt snitt på samtliga genomförda förvärv om 6,0. Sdiptech har därmed genom sitt processinriktade arbete kring förvärv kunnat fortsätta att generera nya affärer under 2017 till likartade villkor som tidigare perioder.

Begränsad andel av intjäning mot nyproduktion av bostäder i Stockholm

Av koncernens totala EBITA är uppskattningsvis 12 procent relaterad till nyproduktion av bostäder i Stockholm. En minskning av takten i nyproduktion av bostäder i Stockholm kan på kort sikt påverka koncernen men en normalisering bör på längre sikt medföra positiva effekter för merparten av verksamheten.

En avkylning av bostadsmarknaden i Stockholm kommer sannolikt leda till en period av överkapacitet med tillhörande prispress i sektorn. På sikt kvarstår dock bostadsbristen i Stockholm eftersom befolkningen förväntas fortsätta växa.

En normalisering av bostadsbyggandet bör på sikt medföra positiva effekter för merparten av Sdiptechs verksamhet. Nya bostäder och befolkningstillväxt leder till efterföljande nyinvesteringar i stadsinfrastrukturer, kommun, landsting och kommersiella fastigheter, där Sdiptech har en större affär motsvarande uppskattningsvis 41 procent av koncernens EBITA. Vidare bör efterfrågan inom service, underhåll och renovering öka i takt med att kapital åter allokeras i en mer normal omfattning mot att ta hand om befintlig infrastruktur, ett område motsvarande uppskattningsvis 43 procent av koncernens EBITA.

Dagens presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats från 12:00.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08:30.