Sdiptech AB (publ): Kallelse till årsstämma 2017

Pressmeddelanden
23 maj 2017, 17:30

Kallelse till årsstämma i Sdiptech AB (publ)
Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2017 klockan 16.00 på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 juni 2017, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Sdiptech AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via bolagets hemsida www.sdiptech.com eller per e-post anmalan@sdiptech.com.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 juni 2017. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdiptech.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 14 juni 2017. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.     Stämmans öppnande
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av en eller två justeringsmän
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.     Dagordningens godkännande
7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.     Beslut:
a.     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b.    om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
c.     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11.  Val av styrelse och revisor samt fastställande av valberedningsinstruktion
12.  Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak
Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås bolagets styrelseordförande Ashkan Pouya.

Förslag under punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med följande.

Av till stämmans förfogande stående medel, 331 448 248 kronor, ska 8 kronor per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor, utbetalas kvartalsvis till preferensaktieägarna med en fjärdedel av det totala beloppet (dvs. 2 kronor per preferensaktie) per tillfälle. Förslaget baseras på samtliga utestående preferensaktier per dagen för kallelsen.

Som avstämningsdagar för utdelningen föreslås:

  1. den 15 september 2017;
  2. den 15 december 2017;
  3. den 15 mars 2018; och
  4. den 15 juni 2018.

Utbetalning av de fyra utdelningarna kommer att ske den 21 juni 2017, 20 september 2017, 20 december 2017 och 20 mars 2018.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel om 317 448 248 kronor balanseras i ny räkning, varav 240 394 593 kronor överförs till överkursfond.

Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Förslag under punkten 10; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås 900 000 kronor, varav 200 000 kronor vardera till Mikael Lönn, Katarina Lundblad Pinnekamp, Johnny Alvarsson och Jan Samuelson samt 50 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 11; Val av styrelse och revisor samt fastställande av valberedningsinstruktion
Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn, Johnny Alvarsson, Katarina Lundblad Pinnekamp och Jan Samuelson. Ashkan Pouya föreslås till styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalls avser KPMG AB att utse den auktoriserade revisorn Duane Swanson till huvudansvarig revisor.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.sdiptech.com, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med tisdagen den 30 maj 2017. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
_____________
Stockholm i maj 2017
Sdiptech AB (publ)
Styrelsen

Sdiptech AB:s B-aktie handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 17:30.