Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande
13 mars 2017, 13:30

 

Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) org.nr 556672-4893 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 mars 2017 kl. 16.30 på Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.
Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 22 mars 2017 och anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 mars 2017 på adress Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via hemsida www.sdiptech.com eller via e-post till anmalan@sdiptech.com.

 

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, hemadress samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges uppgift om eventuella biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman.

 

OBS! Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier (t.ex. i depå hos bank eller kapitalförvaltare) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolags-stämman. Sådan omregistrering görs hos förvaltaren och ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen, onsdagen den 22 mars 2017. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.
Ombud

Aktieägare som avser utöva sin rätt genom ombud, ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombud. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år dagen före stämman, såvida den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Stureplan 15, 111 45 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdiptech.com.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut att utse ny styrelseledamot
  8. Beslut om styrelsearvode
  9. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2) – Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Edward af Sandeberg, bolagsjurist.
 

Punkt 7) – Beslut att utse ny styrelseledamot

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

 

Nuvarande styrelse med Ashkan Pouya som ordförande och Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn, Johnny Alvarsson och Katarina Lundblad Pinnekamp som ordinarie ledamöter kvarstår och Jan Samuelsson utses till ny ordinarie ledamot.

 

Jan Samuelson är sedan tidigare med i Sdiptechs Advisory Board. Jan innehar även ett antal andra styrelseuppdrag, däribland som styrelseordförande i Resurs Holding AB (publ). Jan har tidigare varit Senior Partner på Accent Equity Partners och innan dess Senior Vice President på EF Education.

 

Punkt 8) – Beslut om styrelsearvode

Den nya ledamoten föreslås arvoderas med 200 000 kr per år.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Stockholm i mars 2017

Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

 

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 13:30.