Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande
3 november 2016, 11:00

Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) org.nr 556672-4893 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 23 november 2016 kl. 16.30 på Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen torsdag den 17 november 2016 och anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdag den 17 november 2016 på adress Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via hemsida www.sdiptech.com eller via e-post till anmalan@sdiptech.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, hemadress samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges uppgift om eventuella biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman.

OBS! Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier (t.ex. i depå hos bank eller kapitalförvaltare) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering görs hos förvaltaren och ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen, torsdag den 17 november 2016. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser utöva sin rätt genom ombud, ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombud. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år dagen före stämman, såvida den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Stureplan 15, 111 45 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdiptech.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.   Öppnande av stämman

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Val av en eller två justeringsmän

5.   Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.   Godkännande av dagordning

7.   Beslut om val av nya styrelseledamöter

8.   Beslut om styrelsearvode

9.  Stämmans avslutande 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2) - Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås Edward af Sandeberg, bolagsjurist.
 

Punkt 7) - Beslut om val av nya styrelseledamöter
Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Nuvarande styrelse med Ashkan Pouya som ordförande och Saeid Esmaeilzadeh och Mikael Lönn som ordinarie ledamöter kvarstår, och det föreslås nyval av Johnny Alvarsson och Katarina Lundblad Pinnekamp.

Johnny Alvarsson har varit VD för Indutrade sedan 2004. Han är även aktiv i styrelserna i Instalco (ledamot), VBG (ledamot), och FM Mattsson Mora (ordförande).

Katarina Lundblad Pinnekamp har lång erfarenhet av teknik och rättighetsfrågor inom industriverksamhet. Katarina arbetar sedan ett antal år tillbaka som fristående konsult och investerare, och hon var tidigare verksam inom ABB under 20 år, bland annat som ansvarig på koncernnivå för patentfrågor. Katarina är styrelseledamot i Exeger.

Punkt 8) - Beslut om styrelsearvode
De nya ledamöterna föreslås arvoderas med 200 000 kr vardera per år.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i november 2016

Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med fokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 11:00.