Sdiptech AB (publ): Kompletterande information kring förvärv av Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB

Pressmeddelande
8 november 2016, 15:30

Kompletterande information kring förvärv av Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB

Med bakgrund av gårdagens förvärv av Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB kompletterar Sdiptech informationen rörande förvärvet.

Hansa har över 30 års erfarenhet av vibrationsmätning och omgivningskontroll i Storstockholm. Företagets specialområden är realtidsövervakning av vibrationer vid anläggningsarbeten och bergsprängning. Rörelsen omsatte ca 17 Mkr under 2015.
Köpeskillingen uppgick till 68 Mkr varav 50 Mkr betalades kontant och resterande utgörs av villkorad köpeskilling kopplad till det ekonomiska utfallet för verksamheten under de kommande fem åren.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 15:30.