Sdiptech AB (publ): Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pressmeddelande                                                              
Stockholm, 22 maj 2017

                     
Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Sdiptech AB:s (publ) ("Sdiptech" eller "Bolaget") B-aktier på Nasdaq First North Premier

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier ("Erbjudandet") har Carnegie möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Carnegie har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Bolagets huvudägare Serendipity Group AB har utfärdat en option till Carnegie vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm, att förvärva ytterligare högst 1 339 285 befintliga B-aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 56 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt nedan. Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (tel: 08-5886 88 00).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Sdiptech AB (publ)
Instrument: B-aktier (SE0003756758)
Erbjudandestorlek: 499 999 976
Erbjudandepris: 56 SEK
Ticker: SDIP B
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
12 maj 2017 352 599 56,00 55,75 55,91 SEK Nasdaq First North Premier
15 maj 2017 18 360 55,75 55,50 55,64 SEK Nasdaq First North Premier
16 maj 2017 97 500 55,75 54,00 55,13 SEK Nasdaq First North Premier
17 maj 2017 13 842 54,50 53,25 53,68 SEK Nasdaq First North Premier
18 maj 2017 17 277 54,25 53,75 54,00 SEK Nasdaq First North Premier
19 maj 2017 93 642 54,50 54,00 54,24 SEK Nasdaq First North Premier

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj, kl. 18:20 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD Sdiptech, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO Sdiptech, +46 708 30 70 57. cj.akesson@sdiptech.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.