Sdiptech AB (publ) överväger finansieringsalternativ

Pressmeddelande
10 mars 2017, 08:00

Sdiptech överväger finansieringsalternativ, vilka inkluderar en emission av ytterligare stamaktier och en notering av stamaktien på First North

Som tidigare meddelats har Sdiptech AB (publ) ("Sdiptech") satt upp tillväxtmål som innefattar totalt ca 500 Mkr i kapitaltillskott under en treårsperiod för att finansiera tillväxten, utöver sedvanliga förvärvskrediter och koncernens egna fria kassaflöde.

Som ett led i att uppnå detta undersöker styrelsen för Sdiptech, som ett av flera alternativ, möjligheten att notera Sdiptechs stamaktie på Nasdaq First North under 2017 och i samband därmed emittera ytterligare stamaktier.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 08:00.