Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2015

Pressmeddelande
18 februari 2016

Bokslutskommunikén finns från och med i dag den 18 februari tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Fjärde kvartalet i korthet:
Renodling och fortsatt tillväxt

 • Nettoomsättningen uppgick till 145,4 Mkr (69,4 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,4 Mkr (16,2 Mkr)
 • Affärsområdet Venture Management avyttrades mot en ersättning om 205 Mkr som ett led i att renodla verksamheten
 • Jakob Holm (före detta vice VD) tillträdde som ny VD, Saeid Esmaeilzadeh (före detta VD) blev ledamot i styrelsen för bolaget
 • Byte av namn till Sdiptech AB

2015 i korthet:
Expansiv tillväxt

 • Nettoomsättningen uppgick till 412,4 Mkr (135,5 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,7 Mkr (18,4 Mkr)
 • Fem förvärv genomfördes som på årsbasis tillför en omsättning om 286,8 Mkr
 • Bolagets preferensaktier noterades på Nasdaq First North Premier i samband med en emission som tillförde Sdiptech 175 Mkr före emissionskostnader

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Emission av stamaktier som tillförde bolaget 70 Mkr för ytterligare förvärv och tillväxt slutfördes i februari 2016
 • Intentionsavtal tecknat avseende förvärv av ytterligare två bolag vid datumet för publicering av bokslutskommunikén

Ovan redovisade siffror och jämförelsetal anges exklusive resultatet från den i oktober 2015 avyttrade verksamheten Venture Management.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av entreprenörsledda företag med nischade tjänster och produkter. Sdiptechs kärnverksamhet består i tillhandahållande av teknisk service och specialprodukter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016.