Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2016

Pressmeddelande
16 februari 2017, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2016

Bokslutskommunikén finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET: STARK TILLVÄXT OCH TRE NYA NISCHER INOM URBAN INFRASTRUKTUR

  • Koncernens nettoomsättning ökade 92% till 279,1 Mkr (145,4) stärkt av de förvärv som genomförts under 2016 samt i det fjärde kvartalet 2015
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55,1 Mkr (18,4)
  • Rörelsemarginalen ökade till 20% (13%)
  • Sdiptech förvärvade den 7 november samtliga aktier i Hansa vibrations- och omgivningskontroll AB - företaget erbjuder tjänster inom realtidsövervakning av vibrationer vid anläggningsarbeten och bergsprängning
  • Sdiptech höll den 23 november en extra bolagsstämma vid vilken Katarina Lundblad Pinnekamp och Johnny Alvarsson invaldes som nya styrelseledamöter
  • Sdiptech förvärvade den 8 december samtliga aktier i Unipower AB - företaget utvecklar produkter och systemlösningar för mätning, kommunikation och övervakning av elkvalitet i elkraftnät
  • Den 21 december ingick Sdiptech avtal om att förvärva samtliga aktier i Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB - företagen erbjuder ett högpresterande minireningsverk till slutkund, respektive agerar som operatör av installerade avloppssystem
  • Per 31 december 2016 uppgick likvida medel i moderbolaget till 7,2 Mkr (13,5) och i koncernen till 125,6 Mkr (89,0)

             
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  • Förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB slutfördes den 16 januari 2017
  • Efter förvärvet av Topas uppgår Sditpechs omsättning på årbasis till ca 944 Mkr och rörelseresultatet till ca 153 Mkr. För förvärvade bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett helt räkenskapsår har det senaste tillgängliga årsbokslutet adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017, 08:30.