Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2016)

Pressmeddelande
30 augusti 2016, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2016)

Delårsrapporten finns från och med i dag den 30 augusti tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Kvartalet i korthet - Stark tillväxt och tre nya nischer

· Koncernens nettoomsättning ökade 149% till 195,2 Mkr (78,5).
· Rörelsemarginalen ökade till 12,8% (4,7%).
· Etablering av tre nya nischer genom förvärv av Castella Entreprenad (stomkomplettering), Hydrostandard Mätteknik (vattenmätning) och Cliff Models (avancerad produktutveckling).
· Beslut kring slutgiltig renodling av Sdiptechs verksamhet fattades av årsstämman i juni 2016, och den resulterande utdelningen av innehavet i Serendipity Ixora till Sdiptechs stamaktieägare genomfördes i juli 2016.
· Per 30 juni 2016 uppgick likvida medel i moderbolaget till 48,3 Mkr (135,8) och i koncernen till 112,9 Mkr (182,7).

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Den 1 juli skedde tillträdet av aktier i Cliff Models.
· Den 7 juli utökade Sdiptechs dotterbolag KM Hiss och Portservice sin verksamhet genom förvärv av Hisspartner.
· Efter de senaste förvärven uppgår Sdiptechs omsättning på årsbasis till ca 799 Mkr och rörelseresultatet till ca 103 Mkr. För förvärvade bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett helt räkenskapsår har de senaste årsboksluten (ÅR 2015) adderats till
koncernens senaste årsbokslut (ÅR 2015).

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 08:00