Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2016)

Pressmeddelande
10 november 2016, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2016)

Delårsrapporten finns från och med i dag den 10 november tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Kvartalet i korthet - Stark tillväxt och två nya verksamheter

· Koncernens nettoomsättning ökade 80% till 187,9 Mkr (103,6) stärkt av de förvärv som genomfördes under det andra halvåret 2015 och under 2016.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24,5 Mkr (7,3).
· Rörelsemarginalen ökade till 13% (7%).
· Sdiptech förvärvade samtliga aktier i HissPartner i Stockholm AB den 7 juli 2016 - bolaget erbjuder installation och service av hissar i Stor-Stockholmsområdet.
· Sdiptech förvärvade 70% av Frigotech AB den 2 september 2016 - bolaget erbjuder installations- och servicetjänster inom kyla, huvudsakligen i Stor-Stockholmsområdet.
· Utdelning av aktieinnehavet i Serendipity Ixora AB till bolagets stamaktieägare genomfördes.
· Staffan Bohman och Jan Samuelson tillträdde i Sdiptech ABs Advisory Board.
· Per 30 september 2016 uppgick likvida medel i moderbolaget till 22,4 Mkr (23,8) och i koncernen till 84,5 Mkr (82,3).

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Johnny Alvarsson och Katarina Lundblad Pinnekamp föreslås som nya ledamöter till Sdiptech ABs styrelse och beslut i frågan fattas vid en extra bolagsstämma den 23 november 2016.
· Den 7 november förvärvades samtliga aktier i Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB.
· Efter förvärvet av Hansa Vibrations & Omgivningskontroll uppgår Sdiptechs omsättning på årsbasis till ca 831 Mkr och rörelseresultatet till ca 116 Mkr. För förvärvade bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett helt räkenskapsår har de senaste årsboksluten (ÅR 2015) adderats till koncernens senaste årsbokslut (ÅR 2015).

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2016, 08:30.