Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2016

Pressmeddelande
10 maj 2016

Delårsrapporten finns från och med i dag den 10 maj tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Kvartalet i korthet - Stark tillväxt och genomförd kapitalanskaffning

  • Koncernens nettoomsättning ökade 33% till 113,3 Mkr (84,9) stärkt av de förvärv som genomfördes under 2015.
  • Röreslsemarginalen ökade till 5,5% (5,0%).
  • En kapitalanskaffning om 70 Mkr genomfördes i syfte att stödja koncernens fortsatta expansion - kapitalanskaffningen gjordes i form av en riktad nyemission av stamaktier.
  • Per 31 mars 2016 uppgick likvida medel i moderbolaget till 91,4 Mkr (144,0) och i koncernen till 147,6 Mkr (186,0).

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Den 1 april förvärvades samtliga aktier i Castella Entreprenad - bolaget är specialiserat på stomkomplettering och är ledande i sin nisch i den expansiva Stockholmsregionen.
  • Den 4 april förvärvades samtliga aktier i Hydrostandard Mätteknik - bolaget är marknadsledande på kontroll och service av kallvatten- och fjärrvärmemätare.
  • Efter de två förvärven uppgår Sditpechs omsättning på årbasis till ca 725 Mkr och rörelseresultatet till ca 87 Mkr. För förvärvade bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett helt räkenskapsår har de senaste årsboksluten (ÅR 2015) adderats till koncernens senaste årsbokslut (ÅR 2015).

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med fokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016.