Sdiptech AB (publ) slutför kapitalanskaffning om totalt cirka 70 Mkr

Pressmeddelande
11 februari 2016

Som ett led i arbetet för fortsatt expansion tillförs Sdiptech AB (publ) 70 Mkr i tillväxtkapital för ytterligare förvärv.

Styrelsen i Sdiptech AB (publ) ("Bolaget") beslutade torsdagen den 11 februari 2016 om en riktad nyemission av 804 018 stamaktier av Serie B till en kurs om 65 kr per aktie, varigenom Bolaget tillförs 52 261 170 kr. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman.

Emissionen är det andra ledet i den tidigare kommunicerade kapitalanskaffningen om totalt 70 Mkr. Det första ledet utgjordes av en riktad emission om 17 738 890 kr till nyckelpersoner inom koncernen, vilken beslutades vid en extra bolagsstämma den 10 december 2015. Den emissionen riktade sig till nyckelpersoner inom koncernen som omfattades av de s.k. Leo-reglerna, vilket krävde att beslutet fattades på bolagsstämma.

Sammanlagt har det emitterats och tilldelats 1 076 924 stamaktier av Serie B varigenom Bolaget tillförts 70 000 060 kr och aktiekapitalet ökar med 26 923,1 kr.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av entreprenörsledda företag med nischade tjänster och produkter. Sdiptechs kärnverksamhet består i tillhandahållande av teknisk service och specialprodukter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016.