Sdiptech AB (publ) uppdaterar finansiella mål

Pressmeddelande
5 april 2017, 08:00

Sdiptech uppdaterar finansiella mål

Styrelse och ledning i Sdiptech fastställer nedan uppdaterade finansiella mål för verksamheten. Bolaget kompletterar befintliga mål avseende kapitalstruktur och avkastning på sysselsatt kapital.

Resultatmål
Bolagets mål är att, senast före utgången av 2021, uppnå ett EBITA-resultat om 600-800 Mkr.

Organisk resultattillväxt
Bolagets mål är att den genomsnittliga årliga organiska EBITA-tillväxten ska vara 5-10 procent.

Förvärvad resultattillväxt
Bolagets mål är att upprätthålla en årlig genomsnittlig förvärvstakt i linje med 2016.

Kapitalstruktur
Bolagets långsiktiga mål är att nettoskulden i relation till justerad EBITDA rullande tolv månader inte ska överstiga 2,5 gånger.

Avkastning på sysselsatt kapital
Bolagets långsiktiga mål är att avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 15 procent.

Utdelningar
Bolagets mål är att utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8.00 kr per aktie återinvestera det återstående fria kassaflödet tillbaka in i verksamheten.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08:00.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Sdiptechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.