Sdiptech förvärvar Hisspartner genom dotterbolag

Pressmeddelande
7 juli 2016, kl. 14:15

Sdiptechs dotterbolag KM Hiss & Portservice AB har idag förvärvat samtliga aktier i HissPartner i Stockholm AB. Bolagen har likartade verksamheter och genom förvärvet utökar KM Hiss & Portservice sin bas av kunder, installationer och serviceavtal.

Hisspartner erbjuder installation och service av hissar i Stor-Stockholmsområdet. Under räkenskapsåret 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 10 Mkr.

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 799 Mkr och rörelseresultat på årsbasis till cirka 103 Mkr. För bolag som varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 14:15