Serendipity Innovations kallar till extra bolagsstämma den 15 oktober 2015 för att pröva förslag till renodling och förenkling av strukturen, namnbyte samt förändringar av styrelse och ledning

Pressmeddelande
15 september 2015

En arbetsgrupp bestående av Serendipity Innovations AB:s ("Innovations" eller "Bolaget") styrelse och ledning samt en ägarkommitté bestående av ett antal större aktieägare har sett över koncernens struktur och verksamhet. Arbetsgruppen har kommit fram till vissa förslag till förändringar som bland annat syftar till att förenkla strukturen samt tydliggöra Bolagets fokus på förvärv, drift och utveckling av nischade tekniska verksamheter.  Med anledning härav har styrelsen idag kallat till extra bolagsstämma och föreslår bland annat att verksamhetsområdet Venture Management ("VM-verksamheten") säljs till Serendipity Ixora AB ("Ixora"), förändringar av styrelsen och att Bolaget byter namn.

Styrelsens förslag innebär bland annat det följande:

  • VM-verksamheten föreslås säljas till Ixora. VM-verksamheten har värderats till cirka 284 Mkr. Bolaget har för detta ändamål inhämtat en s.k. fairness opinion från Grant Thornton.
  • Serendipity Innovations föreslås byta namn till Sdiptech.
  • Jakob Holm, som för närvarande är vice VD, blir ny VD. Den befintliga VD:n Saeid Esmaeilzadeh föreslås istället bli styrelseledamot och styrelsen föreslås i övrigt bestå av Ashkan Pouya som ordförande och Mikael Lönn som ledamot. Därmed avgår Cecilia Gunne, Bengt-Arne Vedin och Håkan Gustavsson som ledamöter i samband med stämman, men de föreslås kvarstå som ledamöter i Ixora.
  • Betalning för VM-verksamheten föreslås ske dels genom en kontant ersättning om cirka 79 Mkr som ska erläggas kvartalsvis, dels genom en apportemission till Bolaget av en ny röststark aktieklass i Ixora med samma ekonomiska rättigheter som Ixoras befintliga preferensaktier. Värdet av de nyemitterade aktierna uppgår till cirka 205 Mkr.
  • Samtliga steg i omstruktureringen avses ske i nära anslutning till den extra bolagsstämman.
  • En extra bolagsstämma i Ixora föreslås i samband med bolagsstämman i Bolaget besluta om att de stamaktier som Bolaget äger i Ixora löses in vederlagsfritt. Stämman i Ixora kommer även pröva övriga beslut relaterade till försäljningen av VM-verksamheten.

Mer om VM-verksamheten
I VM-verksamheten, som består av Venture Creation och Venture Growth, har Serendipity Innovations dels identifierat nya teknologier och idéer, dels tagit en aktiv ledningsroll i en portfölj av innovativa tillväxtföretag.

Datum och plats för extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämman i Bolaget kommer att äga rum den 15 oktober 2015 klockan 10:30 på IVAs Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Kallelsen i dess helhet finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.sdip.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, Vice VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se

Serendipity Innovations preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets webbplats: www.sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2015.