VD har ordet: Tredje kvartalet 2018

BÄSTA AKTIEÄGARE,

God organisk tillväxt och fortsatta vinstökningar inom hiss

Det tredje kvartalet representerar en stark uppföljning från förra kvartalets fina utveckling. Den organiska tillväxten för koncernens nettoomsättning uppgick till 5 procent för det senaste kvartalet och 9 procent för årets tre första kvartal, väl i linje med våra finansiella mål. För vår hissverksamhet fortsätter förbättringsprogrammet att ge effekt och den positiva trenden fortsätter med ännu ett förbättrat kvartalsresultat jämfört med föregående år.

 

 

KVARTALET

Årets tredje kvartal understryker koncernens positiva trend och tillväxt. Koncernens nettoomsättning steg i kvartalet med 48 procent till 361,1 Mkr jämfört med föregående år och den organiska omsättningstillväxten uppgick i kvartalet till 5 procent. EBITA-resultatet före förvärvskostnader (EBITA*) ökade med 56 procent till 42,3 Mkr. Utöver en god omsättningstillväxt förbättras även koncernens lönsamhet och vinstmarginalen för EBITA* uppgick i kvartalet till 11,7 procent att jämföras med 11,1 procent motsvarande period föregående år.

 

Tekniska installationer

För installationsverksamheten steg EBITA* under årets tredje kvartal med 142 procent till 15,0 Mkr. Installations-sidan genomgår en tydlig lönsamhetsförbättring tack vare pågående åtgärdsprogram för vår hissverksamhet. Som tidigare meddelats undviker vi temporära ’quick fixes’ och driver istället fundamentala justeringar i verksamheten för att uppnå effekter som är bestående. Åtgärderna fungerar väl, den positiva trenden från början av 2018 består och kvartalet innebär fortsatt lönsamhetsförbättring. Inom enstaka enheter finns ytterligare lönsamhetspotential och vi fortsätter aktiviteterna tills vi är helt tillfreds med lönsamheten.

 

Produkter & Tjänster

Inför noteringen av vår B-aktie våren 2017 var nettoomsättningen i produktverksamheten 286 Mkr (2016) och har på mindre än två år vuxit 113 procent till idag 608 Mkr (Q3 2018 rullande tolv månader). Under årets tredje kvartal steg EBITA* med 20 procent till 32,4 Mkr. Dotterbolagen i affärsområdet har starka nischade marknadspositioner och bolag som förvärvas utvecklas väl i Sdiptechs regi.

 

 

FÖRVÄRV

Vatten- och avloppsrening

I början av juli förvärvade vi Rogaland Industri Automasjon AS som är specialiserat på automationssystem för vatten- och avloppsrening. Sdiptechs lösningar fyller en viktig funktion i framtida infrastrukturer och marknaden för rening av vatten, mark och luft förväntas öka i takt med att striktare miljöregleringar införs, och ett allmänt ökat fokus på miljöfrågor.

 

Pågående förvärvsprocesser

Förvärvsarbetet fortsätter oförtrutet och för närvarande har vi intentionsavtal avseende ytterligare två förvärv och budsamtal pågår avseende ytterligare ett antal bolag.

 

 

UTSIKTER

God omsättningsökning och nu fokus på fortsatt marginalförbättring och nya förvärv

Vår syn på kommande kvartal är oförändrad och vi ser goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt, dels genom att våra verksamhetsgrenar fortsätter att växa planenligt bra, dels att nya förvärvade bolag ska bidra med fina resultat.

 

 

Vårt fokus ger oss som bolag ett tydligare syfte

De marknadssegment som Sdiptech fokuserar på har en underliggande god utvecklingstrend, starkare än BNP. Områden som till exempel vatten, energi, transporter, inom-husklimat och säkerhet drivs av en ständig efterfrågan av förbättring, baserat på samhällets strävan efter ett mer hållbart, säkrare och effektivare samhälle. Som ett bolag fokuserat på infrastruktur ska vi ta en tydlig plats i denna utveckling. Vi har en längre tid riktat våra tillväxtsatsningar mot just dessa områden och samtliga förvärv de senaste 12 månaderna har skett inom något av områdena vattenrening, elförsörjning, säkerhet, transport eller energieffektivitet.

 

Sdiptechs målsättning är att vara en proaktiv aktör inom dessa segment och bidra till en god samhällsutveckling.

 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka våra medarbetare för sitt engagemang och väl utförda arbetet samt alla aktieägare för ert fortsatta stöd. Jag vill också välkomna alla nya ägare till Sdiptech.