VD har ordet: Året 2017

BÄSTA AKTIEÄGARE,

Vi har ett händelserikt år bakom oss med bland annat notering av vår stamaktie, kapitalanskaffning och flera nya intressanta förvärv. Under 2017 steg koncernens nettoomsättning för första gången över 1 miljard kronor vilket är en milstolpe i vår utveckling.

 

God organisk tillväxt i affärsområdena under 2017 med undantag för hiss

Ekonomisk expansion i växande städer ger en god efterfrågan på marknaderna vi verkar i. Ökade krav på säkerhet och bekvämlighet, ett ständigt slitage från växande befolkningar och utbyggnad av viktiga samhällsfunktioner skapar en växande efterfråga på infrastruktur i olika former.

 

Tack vare den tekniska mångfald som finns i mogna växande städer när gammal infrastruktur möter ny, skapas komplexa kundbehov och därmed lönsamma nischer som tillgodoser dessa behov. Det är just där vi positionerar Sdiptech och under 2017 var efterfrågan i våra nischer god. Installationssidan ökade den underliggande nettoomsättningen med 7,2 % och Produkter & Tjänster ökade med 5,4 %.

 

Med undantag för vårt hissegment utvecklas lönsamheten positivt i våra affärsområden. Exklusive hiss, ökade affärsområdena tillsammans sin underliggande EBITA med 8,5 % under 2017. Ett kvitto på den inneboende kvaliteten i våra dotterbolag.

 

En synnerligen stark högkonjunktur är dock inte odelat positiv. Underkapacitet i marknaden skapar obalanser som exempelvis hög personalomsättning. Enskilda segment blir i högkonjunktur nedprioriterade när marknaden vill fånga så mycket som möjligt av högkonjunkturens möjligheter, exempelvis när nybyggnation prioriteras på bekostnad av renovering.

 

Marknaden för hissrenovering har under 2017 påverkats påtagligt av detta. Under en mångårig period av lönsam tillväxt, har dagligt tillväxtfokus blivit djupt rotat i våra skickliga hisschefer. En omställning har dock under rådande förutsättningar blivit nödvändig och under hösten inledde vi i vår hissverksamhet åtgärder för att sätta lönsamhet som högsta prioritet. Det mest centrala är ett selektivt urval av de kunder och uppdrag som ger en acceptabel lönsamhet. Ingångna mindre lönsamma kontrakt ska dock levereras färdigt under 2018 och åtgärderna väljs ut för att även värna om viktiga kundrelationer så att vi har en bra position när marknaden normaliseras. Sammantaget finns en tröghet i omställningen och effekterna på lönsamheten kommer gradvis och beräknas nå full effekt under 2019.

 

Vi bygger vår koncern runt en enkel affärsmodell

Vår affärsmodell inbegriper tre huvuduppgifter; genomföra bra förvärv i en god takt, ta hand om och utveckla våra dotterbolag samt säkerställa finansiering för fortsatt tillväxt.

 

Jag är väldigt nöjd med den förvärvsmetodik vi etablerat. En bra förvärvstakt med sammanlagt 17 förvärv och en EBITA om 165 MSEK de senaste två åren. Vi har en god lönsam tillväxt i de allra flesta delar och nischade positioner inom infrastruktur ger både god lönsamhet och långsiktig tillväxt. Även om vår verksamhet inom hissmodernisering möter svåra marknadsförhållanden just nu, har jag full tilltro till att renovering av hiss på sikt är en bra marknad med uthållig vinsttillväxt.

 

Vi växer snabbt och bygger samtidigt vår koncern, struktur och organisation. Under 2017 utvidgade vi vår koncernledning med två erfarna affärsområdeschefer för att leda och utveckla våra dotterbolag. Bägge har nu kommit in i sina roller väl och ytterligare en affärsområdeschef kommer att ansluta under 2018 för att proaktivt säkerställa ledningskapacitet för tillkommande dotterbolag. Efter sommaren tillträder en ny CFO med mångårig erfarenhet av börsen och vår affärsmodell och den utvidgade koncernledningen är väl anpassad för att möta koncernens fortsatta tillväxt.

 

Under 2017 tillfördes vi kapital genom en nyemission. Vi har goda bankrelationer och flera olika attraktiva finansieringsalternativ som gör att vår tillväxt kan göras på ett kapitalsnålt vis och utan utspädning av stamaktier. De transaktionsstrukturer vi tillämpar innehåller goda kapitalskydd för eventuella nedgångar vilket vi sett fördelen av under 2017. Tilläggsköpeskillingar och motsvarande skulder har skrivits ned signifikant under 2017 för de dotterbolag där utvecklingen varit svagare än förväntat. Ur ett finansieringsperspektiv innebär det inget nämnvärt på kort sikt men när skulderna skall återbetalas om ett par år görs det mot lägre nivåer och därmed i högsta grad positivt för vårt kassaflöde.

 

Vi bygger en unik och diversifierad position inom infrastruktur

Under 2017 förvärvade koncernen tio bolag motsvarande totalt 75 Mkr i EBITA varav fyra stängdes i januari 2018. Jag får ibland frågan hur nya förvärv passar in i vår koncern.

 

Vår industriella inriktning är infrastruktur där förvärv av nya dotterbolag utvidgar och kompletterar vårt befintliga erbjudande. På kort sikt uppnås inga specifika mervärden annat än att vinster adderas till koncernen. På längre sikt bygger vi dock upp unika positioner i segment med närliggande kunder och leverantörer.

 

Under 2017 utvidgades nischen vibrationsmätning med ett exporterande produktbolag, hiss kompletterades med en ny marknad i Wien samt ett produktbolag i Österrike, elautomatik utvidgades med ytterligare produktionskapacitet och vårt erbjudande till fastighetsägare i Stockholm kompletterades med takunderhåll. Tre nya segment adderades, vatten, säkerhet och infrastruktur för flyg, som samtliga är starkt reglerade och i långsiktig tillväxt.

 

Geografiskt har vi i Storstockholm en bra hemmamarknad med populationsökning, ekonomisk expansion, stark reglering av infrastruktur och stabila förutsättningar att göra affärer. Det finns några ytterligare urbana områden i Europa som har liknande marknadskriterier. Wien är ett sådant exempel och det fyra gånger större området London/Manchester/Birmingham ett annat. Vi har under en längre tid bearbetat marknader utanför Sverige och under 2017 lyckades vi med de första förvärven på dessa två nämnda marknader. Sverige kvarstår som huvudmarknad men genom våra nya marknader ökar vi såväl koncernens diversifiering som framtida tillväxtpotential.

 

Avslutningsvis vill jag välkomna alla nya medarbetare som tillkommit under året och rikta ett stort tack till alla medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt jobb i att utveckla vårt erbjudande och leverera på topp till våra kunder.