VD har ordet

BÄSTA AKTIEÄGARE,

STARK VINSTTILLVÄXT OCH GOTT MARKNADSLÄGE 

Jag kan summera en god start på 2019. Nettoomsättningen ökade med 25% i kvartalet och EBITA* ökade med 51%. Kassaflödesgenereringen förbättrades till 111% (26%) under kvartalet efter minskning av både varulager och rörelsefordringar. Marknadsläget var generellt sett gott inom affärsområdena med en stark organisk tillväxt i de allra flesta delar.

FÖRSTA KVARTALET

Den organiska tillväxten för affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions var i kvartalet totalt +11%, där samtidigt Water & Energy förstärkte sin marginal på ett betryggande sätt. Property Technical Services backade organiskt med -9% efter en medveten bantning mot mer lönsamma kundsegment inom hiss samt efter en marknadskorrigering inom bostadssektorn som påverkar vår verksamhet inom stomkomplettering.

För affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions är marknadsläget gott tack vare en långsiktig vilja hos både offentliga och privata kunder att investera i kapacitetsutbyggnad och bättre lösningar. Speciellt stark efterfrågan upplevde vi inom vattenrening, eldistribution, elautomation och kyla. Ett gradvist införande av striktare miljöregleringar, en ökande grad av processautomatisering samt en generell underkapacitet i systemen driver investeringsviljan.

I affärsområdet Property Technical Services fortsätter vår hissverksamhet att utvecklas positivt med en förbättrad lönsamhet och ökade vinster i kvartalet. Efter en period starkt präglad av nybyggnation av bostäder, under vilken våra kunder prioriterat nybyggnation framför renovering, har efterfrågan på renovering återkommit till goda nivåer. Däremot såg vi en omvänd utveckling inom stomkomplettering som också ingår i affärsområdet. Efter en tid med mycket hög aktivitet inom nybyggnation av bostäder korrigeras nu efterfrågan. Dessutom bidrog onormalt stora projekt under motsvarande period föregående år till en negativ utveckling i år. Orderingången har nu riktats om mot kommersiella och offentliga fastigheter där efterfrågan sedan flera år är stabil.

FÖRVÄRV

I det första kvartalet slutfördes två förvärv av välskötta produktbolag i Storbritannien.

RedSpeed International Ltd som inkluderades i affärsområdet Special Infrastructure Solutions tillverkar digitala kameror för hastighets- och trafikövervakning. RedSpeed har sitt primära fokus på den brittiska marknaden där bolaget har en stark marknadsandel. I och med förvärvet tar vi steget in mot lösningar för trafikövervakning vilket blir allt viktigare i takt med att trafikflöden alltmer automatiseras.

Water Treatment Products som inkluderades i affärsområdet Water & Energy är ett ledande företag inom tillredning och tillverkning av kemiska produkter för vattenrening och har sitt primära fokus på den inhemska marknaden i Storbritannien. Marknaden för vattenrening visar på stadig tillväxt och vi förväntar oss att detta kommer fortsätta då vattenbrist blir ett allt större problem i samhället.

UTSIKTER

Under kvartalet tecknade vi avtal med Nordea gällande bankfinansiering om 800 Mkr vilket stärker Sdiptechs handlingsutrymme vad gäller fortsatta förvärv och tillväxt. Vår affärsmodell fungerar väl och under det första kvartalet ökade EBITA* med 51 procent efter positiva bidrag från såväl förvärv som marginalförstärkning i Water & Energy. Marknadskorrigeringen av bostadssektorn i Stockholm är för Sdiptech isolerat till i huvudsak stomkomplettering och marknadsläget för koncernen är i övrigt gott. Vår syn på kommande perioder är oförändrad med goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt. Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för en bra inledning av 2019. Jag vill också välkomna nya aktieägare som tillkommit och hälsar våra nya medarbetare i Storbritannien välkomna till Sdiptech.