VD har ordet: Första halvåret 2017

BÄSTA AKTIEÄGARE,

 

Under första halvåret har vi ägnat mycket resurser åt att förbereda och notera vår stamaktie av serie B på Nasdaq First North Premier och samtidigt genomfört en nyemission om 500 Mkr. Härigenom har vi skapat finansiella förutsättningar att fortsätta på den inslagna banan med förvärv och vidare utveckling av den operativa organisationen i syfte att nå vårt tillväxtmål om att växa EBITA till 600-800 Mkr år 2021.

 

Goda förutsättningar för fortsatt expansiv tillväxt

Sdiptech är ett långsiktigt bygge som från mindre volymer startat relativt sett nyligen. Men förvärvsarbetet är välutvecklat och i relation till sin storlek är Sdiptech väl rustat för att leverera höga tillväxtbidrag från förvärv under de kommande åren. Marknadsstrategin är fokuserad på storstadsregioner där det finns en långsiktig tillväxttrend och uthållig efterfrågan i vår kärnaffär. Vi har högt ställda mål för kommande år men givet våra förutsättningar och position är målen rimliga.

 

Resultatvariationer är ett naturligt inslag som präglar oss

Sdiptech är i en expansiv tillväxtfas varvid vi har, och under en överskådlig framtid kommer att ha, kvartalvsvisa fluktuationer i resultatet jämfört med motsvarande större bolag. Variationer härrör från många olika affärshändelser exempelvis satsningar på utökad produktionskapacitet, tillväxtsatsningar på organisation, leveransdatum för större ordrar eller naturliga lönsamhetsvariationer i produkt- och tjänstemixen. Ju större ett bolag är desto större kritisk massa finns att absorbera dessa typer av affärshändelser och dess resultatinverkan. Resultatvariationer är således en naturlig effekt som präglar oss men som gradvis kommer att minska i takt med att koncernen växer.

 

Minskning av resultatet i andra kvartalet

Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 50,7 Mkr medan resultatet var väsentligt lägre jämfört med föregående år. Resultatavvikelsen förklaras till del av satsningar under det andra kvartalet inom våra centrala funktioner för att stötta verksamheten i dotterbolagen samt för internationalisering av förvärvsarbetet. I övrigt härrör avvikelsen från två bolag inom kärnverksamheten. Dels från Metus som är del av vår globala hissverksamhet, där bolaget aktivt jobbat med en kapacitetsuppbyggnad för att möta en stark efterfrågan på global basis inom nyinstallation. Dels från Castella Entreprenad, där lönsamheten varierar i takt med att mixen av aktiva projekt förändras.

 

God utveckling rullande tolv månader

Trots ett svagt andra kvartal, ökar vi både vinst och omsättning långsiktigt vilket bland annat avspeglas i våra mått för rullande tolv månader. Hela organisationen, inte minst jag själv, är fokuserad på att fortsätta driva en stark och uthållig tillväxt och därigenom bygga långsiktigt aktieägarvärde. Koncernens run-rate på rullande tolvmånadersbasis (RTM Run-rate) för nettoomsättning uppgår för närvarande till 1.073 Mkr och 143 Mkr för EBITA med en EBITA-marginal om 14,3 procent.

 

FÖRVÄRV

Under det första halvåret har koncernen förvärvat tre bolag samt ytterligare ett bolag efter periodens utgång om sammanlagt 18 Mkr EBITA.

 

Ny nisch inom rening av avloppsvatten

Med Topas Vatten och Service, som förvärvades under första kvartalet, tar vi ett viktigt steg in i installation och drift av rening av avloppsvatten.

 

Geografisk expansion inom hiss

Med Aufzüge Friedl GmbH och ST Liftsystems GmbH, som förvärvades under andra kvartalet etablerar vi oss på hissmarknaden i Wien samt kompletterar vårt globala erbjudande inom hiss med en ny egen exportprodukt.

 

Utökad erbjudande inom vibrationsmonitorering

Genom förvärvet av AVA Monitoring som förvärvades efter andra kvartalets utgång, förstärker vi vår närvaro inom vibrationsmonitorering genom starka produkter för mätsystem och övervakning av vibrationer och buller i samband med infrastrukturprojekt.

 

UTSIKTER

Flera pågående förvärvsprocesser

Storleken på vår totala pipeline är god och i skrivande stund cirka 350 bolag. Ny tillströmning av bolag är stabil och konvertering framåt i processen uppvisar bra momentum. För närvarande har vi ingått intentionsavtal avseende ytterligare ett förvärv med en EBITA om ca 10 Mkr run-rate. Utöver detta förs budsamtal med ett tiotal bolag varav hälften är aktiva sedan förra delårsrapporten varvid utsikterna att under andra halvåret överträffa första halv- året är goda.

 

Långsiktig tillväxt

Till trots för variationer uppvisar Sdiptech en god tillväxt över tid främst drivet av förvärv. RTM Run-rate reflekterar var koncernen inklusive förvärv taktar på helårsbasis och är därför ett mått som på ett bra sätt avspeglar vår tillväxt. Sett till just RTM Run-rate har vi under det senaste året vuxit omsättningen med 44,7 procent varav organiskt 7,9 procent. Motsvarande siffra för EBITA uppvisar en större variation, både upp och ned, men har under det senaste året vuxit med 63,3 procent varav organiskt 1,5 procent.

 

Avslutningsvis vill jag varmt välkomna alla våra nya aktieägare till Sdiptech. Mitt viktigaste budskap till er och till alla framtida aktieägare är att Sdiptechs tillväxtmodell är stark, att vi har höga men rimliga mål om en expansiv tillväxt och att det är denna långsiktiga resa som skapar stora aktieägarvärden.