VD har ordet: Bokslut 2018

BÄSTA AKTIEÄGARE,

Fortsatt vinsttillväxt och åtgärdsprogram för hiss avslutat med framgång

Jag kan med glädje summera ett starkt 2018 för Sdiptech. Vår tillväxt fortsätter och koncernens nettoomsättning uppgick under det gångna året till 1 496 Mkr, en ökning med 43 procent. Den organiska tillväxten för koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 5,4 procent, i linje med våra finansiella mål.

Rörelseresultatet före förvärvskostnader (EBITA*) uppgick under 2018 till 177 Mkr, en ökning med 45 procent. För vår hissverksamhet avslutas nu förbättringsprogrammet med goda resultat. Det fjärde kvartalet innebär därmed en fortsatt positiv trend i koncernens lönsamhet och vinstmarginalen för EBITA* har under årets fyra kvartal uppgått till i turordning 10.1, 11.7, 11,7 och slutligen 13,5 procent i det fjärde kvartalet.

 

 

KVARTALET

Årets fjärde kvartal understryker koncernens positiva trend och tillväxt. Koncernens nettoomsättning steg i kvartalet med 27 procent till 419 Mkr jämfört med föregående år och EBITA* ökade med 19 procent till 56,5 Mkr.

 

Tekniska installationer

För installationsverksamheten steg EBITA* under årets fjärde kvartal markant från 2,7 Mkr till 22,4 Mkr jämfört med föregående år som ett resultat av det åtgärdsprogram vi genomfört i vår hissverksamhet. Som tidigare meddelats har vi undvikit temporära ’quick fixes’ och vi har istället fokuserat på fundamentala justeringar i verksamheten för att uppnå effekter som är bestående. Det ger resultat och vinstmarginalen för EBITA* uppgick i kvartalet till 9,8 procent jämfört med 1,5 procent föregående år.

 

Produkter & Tjänster

Dotterbolagen i affärsområdet har starka nischade marknadspositioner och bolag som förvärvas utvecklas väl i Sdiptechs regi. Som tidigare meddelats uppvisade vårt andra affärsområde en mycket stark lönsamhet under slutet av föregående år. I år uppvisar affärsområdet under fjärde kvartalet en mer normal lönsamhet om 21,3 procent jämfört med 27,8 procent föregående år. Som tidigare meddelats sker en normalisering successivt mot en marginalnivå om cirka 20 procent och planenligt kan vi summera 2018 med en vinstmarginal för helåret om 20,6 procent.

 

 

FÖRVÄRV

I det fjärde kvartalet slutfördes två förvärv inom området vatten- och avloppsrening. I början av november förvärvade vi Vera Klippan AB som är en ledande producent i nischen rör och cisterner i stora dimensioner. Bolagets produkter används för bland annat kemikalier, vatten och avlopp. Strax före jul förvärvade vi Pure Water Scandinavia AB, som är ett ledande produktbolag i nischen ultrarent vatten. Bolagets produkter används av bland annat energibolag, sjukhus och laboratorier.

I januari 2019 förvärvade vi RedSpeed International Ltd. Bolaget som är en ledande leverantör inom trafiksäkerhet, tillverkar digitala kameror för hastighets- och trafikövervakning. RedSpeed har sitt primära fokus på den brittiska marknaden där bolaget har en stark marknadsandel, och ser även ett växande intresse för sina produkter hos kunder utanför EU. I och med detta förvärv tar vi steget in mot lösningar för trafikövervakning vilket blir allt viktigare i takt med att trafikflöden automatiseras i stigande grad.

De tre förvärv vi gjort i Storbritannien de senaste 12 månaderna är alla verksamma på den relativt sett stora inhemska brittiska marknaden för infrastruktur. Utöver Norden, med ett huvudsakligt fokus på Sverige, utför vi nu riktade aktiviteter i såväl Storbritannien, Benelux och andra delar av norra Europa.

 

 

NYA MARKNASINRIKTADE AFFÄRSOMRÅDEN

Infrastruktur är av många skäl i fokus runt om i världen. Det ingår i flera av FN: s hållbarhetsmål Agenda 2030, det är en prioritet för G20-konstellationen och en förenande fråga över politiska gränser. Investeringsbehoven i västvärlden är stora då infrastrukturen som byggdes ut under 50-, 60- och 70-talen är föråldrad och i takt med ökad konsumtion tilltar kapacitetsbrister. Samtidigt strävar samhället efter mer hållbara, mer effektiva och mer trygga samhällen, vilket driver på utvecklingen i positiv riktning.

Exempel på områden som vi identifierat som särskilt viktiga för samhällets utveckling är vatten, energi, kommunikation, transporter och säkerhet och vi har en längre tid riktat vårt förvärvsarbete mot just dessa områden. Nu har vi uppnått en kritisk massa av dotterbolag för att även organisera oss i linje med detta och från och med 2019 etableras tre nya affärsområden; Water & Energy, Special Infrastructure Solutions och Property Technical Services.

  • Water & Energy – Områdena är i fokus för den globala välfärden och utgör bland annat två av huvudmålen i FN’s Agenda 2030. Marknaderna förväntas växa genom flera starka trender bland annat ökad digitalisering och automatisering samt ett gradvist införande av striktare miljöregleringar. Under de senaste 15 månaderna har vi genomfört sex förvärv till affärsområdet.
  • Special Special Infrastructure Solutions – Segment som luft och klimatkontroll, datakommunikation, transporter och säkerhet har vi identifierat som särskilt viktiga för samhällets långsiktiga utveckling. De senaste 15 månaderna har vi genomfört fyra förvärv till affärsområdet.
  • Property Technical Services – Sdiptech har sitt ursprung i tekniska tjänster mot fastigheter exempelvis hiss- och takrenovering. I storstäder dit befolkning och ekonomi koncentreras finns ett långsiktigt behov av service, reparationer och modernisering av fastigheter. Våra 4  dotterbolag med denna inriktning har en affärslogik som skiljer sig från produktbolag. Då Sdiptech alltmer inriktar sig mot egna produkter har vi för närvarande inga planer om att utöka detta affärsområde.

 

 

UTSIKTER

Vår affärsmodell fungerar väl och skapar en stark vinsttillväxt. Under 2018 ökade EBITA* med 45 procent till 177 Mkr. Vår syn på kommande perioder är oförändrad och vi ser goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt, dels genom att våra verksamhetsgrenar fortsätter att växa planenligt bra, dels att nya förvärvade bolag ska bidra med fina resultat.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ett fantastiskt arbete under 2018. Jag vill också varmt välkomna alla nya aktieägare som tillkommit sedan senaste rapporten till Sdiptech och hälsar samtidigt alla nya medarbetare välkomna till vårt växande team inom Sdiptech.