VD har ordet: Delårsrapport Q1 2017

BÄSTA AKTIEÄGARE,

 

Ett kvartal präglad av god förvärvsintensitet och noteringsförberedelser

Under första kvartalet har vi hållit en fortsatt god förvärvstakt och förvärvat ett bolag inom rening av avloppsvatten som är en ny nisch för oss och tecknat avtal om förvärv av ett bolag inom vår hissnisch i Österike som är en ny geografisk marknad för oss. I tillägg har vi ingått intentionsavtal om ytterligare två förvärv och har därtill ett tiotal pågående budsamtal av nischade bolag med inriktning mot urbana infrastrukturer.

Första kvartalet har ägnats omfattande tid och resurser att förbereda för den planerade noteringen av stamaktier av serie B på Nasdaq First North Premier och samtida nyemission om ca 500 Mkr. Härigenom vill vi skapa möjligheter att behålla en hög tillväxttakt och finansiella förutsättningar att fortsätta förvärva och långsiktigt utveckla bolag inom urban infrastruktur samt skapa aktie- ägarvärde för alla våra aktieägare.

 

KVARTALET

Under årets första kvartal steg koncernens nettoomsättning med 109% till 237,2 Mkr och EBITA-resultatet ökade med 341% till 27,8 Mkr. Koncernens run-rate för nettoomsättning på helårsbasis uppgår för närvarande till 944 Mkr och 150 Mkr för EBITA. Run-rate skulle sedan öka till ca 1 015 Mkr respektive ca 157 Mkr vid ett tillträde av det österrikiska förvärvet, vilket vi beräknar slutföra runt månadsskiftet juni-juli.

Det första kvartalet är ett säsongsmässigt svagare kvartal för oss då många av våra kunder genomför upphandlingar i början av det första kvartalet varvid året ofta kan inledas något försiktigt med en lägre leveransintensitet och därmed lägre intäkter och rörelsemarginaler. Aktiviteten under första kvartalet har dock varit i linje med förväntan och vi bedömer att orderläget för året är på normala nivåer.

 

FÖRVÄRV

Under det första kvartalet förvärvade koncernen ett bolag i Stockholm inom rening av avloppsvatten och tecknade avtal om att förvärva två bolag i Österrike.

 

Ny nisch inom rening av avloppsvatten

Med Topas Vatten och Service, som förvärvades under första kvartalet, tar vi ett viktigt steg in i installation och drift av rening av avloppsvatten som är en helt central del för växande urbana infrastrukturer. Geografisk expansion inom hiss Med Aufzüge Friedl GmbH, som vi under första kvartalet tecknade avtal om att förvärva, etablerar vi oss på hissmarknaden i Wien som liksom Stockholm är en storstad i tillväxt med starka demografiska förtecken och urbanisering.

Med ST Liftsystems GmbH, som vi under första kvartalet tecknade avtal om att förvärva, kompletterar vi vårt erbjudande inom hiss med en ny egen exportprodukt. En kompakt hiss som lämpar sig väl för renoveringsuppdrag där utrymmena kring hissen är trånga vilket gör produkten relevant för många etablerade storstäder med stora befintliga fastighetsbestånd, däribland vår huvudmarknad Stockholm.

 

Flera pågående förvärvsprocesser

Utöver avtalet om att förvärva två bolag i Österrike motsvarande ca 7 Mkr EBITA run-rate, har vi ingått intentionsavtal avseende ytterligare ett förvärv med en EBITA om ca 5 Mkr run-rate. Utöver detta förs budsamtal med bolag motsvarande en total EBITA om 100-150 Mkr run-rate vilket gott och väl är i linje med våra mål. Konstateras kan även att majoriteten av förvärvskandidaterna i vår pipeline på kort till medellång sikt är bolag verksamma inom området Nischade produkter och tjänster.

 

UTSIKTER

Vi ser goda förutsättningar att fortsätta förvärva och långsiktigt utveckla bolag inom urban infrastruktur. Som en konsekvens härav har vi under det första kvartalet ägnat mycket tid att förbereda Sdiptech för en nyemission om ca 500 Mkr och notering av stamaktierna av serie B på Nasdaq First North Premier.

 

Nytt tillväxtmål

Som ett led i noteringsförberedelserna har Sdiptechs styrelse uppdaterat de finansiella målen för att bättre avspegla den nuvarande verksamheten och framtida tillväxtmöjligheter. Det nya tillväxtmålet är att växa EBITA till 600-800 Mkr år 2021.

Hela organisationen och inte minst jag är inspirerad av det nya finansiella målet som innebär en hög tillväxttakt vilket är en stimulerande drivkraft. Våra ytterst kompetenta medarbetare har bevisat sin kapacitet att leverera den tillväxt som krävs och både förvärvsorganisationen och den operativa organisationen som styr och vidareutvecklar våra dotterbolag är väl positionerad för fortsatt tillväxt.

 

God lönsamhet idag och i framtiden

Vårt tidigare marginalmål om minst 10 procent rörelsemarginal har ersatts av ett tillväxtmål satt i absoluta tal om 600-800 Mkr EBITA år 2021. Vår EBITA-marginal som kommer från en underliggande stabil verksamhet är idag cirka 15 procent och på framtida förvärv ställer vi lika höga krav på lönsamhet.

 

Avsikt att notera stamaktien och anskaffa ca 500 Mkr i tillväxtkapital

Sdiptech har genomfört en stark tillväxtresa och vi ser att det finns stora möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde genom att fortsätta förvärva och långsiktigt utveckla bolag inom urban infrastruktur. Som nyligen annonserades den 19 april planerar vi nu att genomföra en nyemission och notering av stamaktierna av serie B på Nasdaq First North Premier. Därmed skapar vi möjligheter att behålla en hög tillväxttakt och vi ser fram emot att få nya stamaktieägare som kan vara med och bygga Sdiptech vidare tillsammans med oss under lång tid framöver.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla våra fantastiska medarbetare som hela tiden drivs av inställningen att ständigt leverera på topp.