VD har ordet: Årsslutet 2017

BÄSTA AKTIEÄGARE,

Vi har ett händelserikt år bakom oss med bland annat notering av vår stamaktie, kapitalanskaffning och flera nya intressanta förvärv. Under 2017 steg koncernens nettoomsättning för första gången över 1 miljard kronor som sätt och vis är ren kuriosa men lika mycket en milstolpe i vår utveckling. När vi nu blickar framåt mot 2018 har vi fortsatt en tillväxtplan med tillkommande förvärv men vi fokuserar om delar av verksamheten mot ökad lönsamhet.

 

God organisk tillväxt i affärsområdena under 2018 med undantag för hiss

Sdiptech förvärvstakt är hög och de traditionella måtten för organisk tillväxt har visat sig vara begränsande och även missvisande. Ett bättre sätt att fånga upp den organiska utvecklingen i affärsområdena är den underliggande tillväxten varigenom samtliga våra bolag inkluderas med sina helårssiffror oaktat tidpunkt för när vi blivit ägare.

 

När vi nu summerar 2017 kan vi konstatera att försäljningen ökade i bägge våra verksamhetsområden. Installationssidan ökade under 2017 den underliggande nettoomsättningen med 7,2% och Produkter & Tjänster ökade med 5,4%.

 

Även lönsamheten utvecklas positivt i alla verksamhetsdelar med undantag för vårt hissegment. Exklusive hiss, ökade verksamhetsområdena tillsammans sin underliggande EBITA med 8,5% under 2017. Ett viktigt kvitto på den inneboende kvaliteten i våra förvärv.

 

Åtgärdsprogram sjösatt för hissverksamheten

Inklusive hiss förändrades underliggande EBITA med –5,8% vilket är långt ifrån tillfredsställande. Resultatet för vår hissverksamhet var för helåret positivt, men har under 2017 haft en markant minskad lönsamhet. Med detta sagt är vår lönsamhet i linje med marknaden för hissmodernisering i stort. Lönsamheten är cyklisk och är paradoxalt nog svagare i högkonjunktur. Nyinstallation går upp under högkonjunktur och i synnerhet under de senaste årens starka uppgång. Men det sker på bekostnad av underhåll och renovering där vi har vår huvudaffär. Våra bolag har sedan många år varit inriktade på tillväxt, nya kunder och rekrytering. Tillväxt är djupt rotat i våra skickliga hisschefer men vi skiftar nu tillsammans över vårt fokus mot lönsamhet. Ett åtgärdsprogram är sjösatt för vår hissverksamhet med konkreta åtgärder för varje berört bolag för att återställa lönsamheten.

 

Nedsidesskydd i förvärvsmodell förstärker EBITA

Vår förvärvsmodell är utformad för att dela risker och möjligheter med säljare av företag. Säljares framtida tilläggsköpeskillingar växer vid hög vinstuppgång och omvänt krymper vid nedgångar. Tilläggsköpeskillingarna utgör skulder som återbetalas efter avslutad earn-out. Vid en nedgång, som vi exempelvis upplevt i år inom hiss, minskar denna skuld och ger därmed en motsvarande EBITA-förstärkning. Jag vet att man kan uppleva denna effekt som abstrakt, men sanningen är att det handlar om verkliga pengar och är en direkt konsekvens av vår förvärvsmodell där mekanismen med nedsidesskydd har en reell och positiv effekt på resultatet.

 

Supportverksamheten i dess nuvarande form avvecklas

Vår supportverksamhet skapades med syfte att stötta egna och externa bolag med affärsstödjande tjänster. Konsultverksamheten har för Sdiptech utvecklats till att bidra negativt till vår EBITA-tillväxt och motverkar därmed sitt syfte. Sdiptechs styrelse har därmed fattat beslut om att avyttra verksamheten till dess ledning. I avyttringsplanen finns två viktiga delar som Sdiptech behåller kontrollen över. Dels den viktiga förvärvsverksamheten som kommer att fortgå som tidigare med fokus på Sdiptech och dels ett fåtal tech-produkter där Sdiptech behåller sitt minoritetsägande. Avvecklingen är sund och renodlar Sdiptech till dess kärnverksamhet urban infrastruktur.

 

FÖRVÄRV

Under årets sista kvartal har koncernen förvärvat två bolag samt ytterligare fyra efter periodens utgång. Installationssidan kompletterades med två nya nischer i form av tak (Tello Service partner) och säkerhet (Optyma Security systems) samt en utökning av nischen elautomatik (Centralmontage i Nyköping) mot en sammanlagd EBITA om 26 Mkr. Produkter & Tjänster kompletterades med tre nya nischer; vattenrening (Polyproject Environment), radioinfrastruktur för flyg (Aviolinx Communications and services) samt temporär infrastruktur (Multitech Site services), totalt 31 Mkr i EBITA.

 

Under en längre period har vi bearbetat marknaden i Storbritannien för att komma åt en större förvärvsmarknad. En pipeline av intressanta bolag har successivt byggts upp och det är mycket glädjande att vi nu genomfört de första två förvärven i Londonområdet.

 

UTSIKTER

Storleken på vår totala pipeline av förvärvskandidater är normal och i skrivande stund cirka 360 bolag. Sedan förra delårsrapporten är inget av de då ingångna intentionsavtalen längre aktiva. Budsamtal förs i skrivande stund med en handfull bolag varav två är långt gångna men för närvarande är inga intentionsavtal ingångna.

 

Balans mellan tillväxt och lönsamhet

Avvecklingen av supportverksamheten är sund, minskar vinstfluktuationer och renodlar Sdiptech till dess kärnverksamhet. För hissverksamheten är ett förbättringsprogram sjösatt för att återställa lönsamheten. Effekten av detta beräknas synas från det andra kvartalet 2018 och därefter gradvis nå full effekt under 2019.

 

Verksamheten vid sidan av hiss, som utgör sammantaget merparten av såväl koncernens försäljning som intjäning, utvecklas väl. Där har vi en lönsam tillväxt men även en viktig differentiering, genom för närvarande 18 bolag, som tilltar i takt med ytterligare förvärv. I planen för 2018 har vi en bra balans mellan tillväxt och lönsamhet och jag ser med tillförsikt fram emot året som kommer.

 

Avslutningsvis vill jag varmt välkomna alla nya aktieägare som tillkommit sedan senaste rapporten till Sdiptech.