VD har ordet: Tredje kvartalet 2017

BÄSTA AKTIEÄGARE,

 

Vi fortsätter jobba metodiskt enligt vår tillväxtstrategi. Under året har såväl nettoomsättning som EBITA ökat, vi har genomfört sex förvärv och vi har noterat vår stamaktie av serie B på Nasdaq First North Premier. Genom en nyemission om 500 Mkr har vi skapat finansiella förutsättningar för att fortsätta på inslagen tillväxtbana mot vårt mål om att växa EBITA till 600-800 Mkr år 2021.

 

God omsättningstillväxt drivet av stark marknad och starka produktnischer

Under årets tre första kvartal ökade nettoomsättningen med 241,0 Mkr (+49 procent) jämfört med motsvarande period förra året. Vi upplever i allmänhet en stabil efterfrågan på våra olika erbjudanden. I synnerhet har nischade produkter en väldigt fin position på marknaden och uppvisar en stark försäljning och ytterst lönsam tillväxt.

 

Position och tillväxtmodell skapar EBITA-tillväxt

Sdiptech är i en expansiv tillväxtfas varvid vi har, och under en överskådlig framtid kommer att ha, kvartalsvisa fluktuationer i resultatet, en effekt som gradvis kommer att avta i takt med att vi växer. Vår marknadsposition är dock helt rätt. Infrastruktur i storstäder karaktäriseras av långa tillväxttrender och fundamentalt ökande behov av renovering och utbyggnad. Trots viss marginalpress i enskilda delar är jag övertygad om att vår marknadsposition är ytterst gynnsam för långsiktig tillväxt.

Förvärv, som är en viktig del av vår EBITA-tillväxt, har hittills i år resulterat i för oss blygsamma 34 Mkr förvärvad EBITA beräknat på årsbasis. Vår förvärvskapacitet är dock oförändrad och målet att till och med 2021 ha förvärvat motsvarande 90 Mkr EBITA i genomsnitt per år är jag helt komfortabel med.

 

Marginalpress inom installationssegmentet

Även EBITA växer med en ökning om 18,4 Mkr (+33 procent). Under perioden innebär det en lägre tillväxttakt än nettoomsättningen vilket primärt är relaterat till en marginalpress inom vår installationsverksamhet. Marknadsaktiviteten inom installationsbranschen har under en längre period varit hög, men vi upplever att intensiteten har ökat ytterligare under de senaste månaderna. En effekt av detta är en ökad rörlighet på arbetsmarknaden för installatörer vilket skapar effektivitetsutmaningar i leveranser och därmed ökade färdigställandekostnader. Vi känner av detta i våra hissverksamheter, såväl internationellt som i Stockholm, samt i verksamheten för stomkomplettering i Stockholm.

Vidare upplever vi för närvarande en minskad efterfrågan och prisspress i vår hissverksamhet i Stockholm som en följd av att kapital allokeras med övervikt mot nyinstallation på bekostnad av renovering och underhåll. Men renoveringsbehov kvarstår då denna marknad i grunden styrs av slitage och bör på sikt följas av en normalisering och återställd lönsamhet.

 

 

FÖRVÄRV

Under årets tre första kvartal har koncernen förvärvat fyra bolag samt ytterligare två efter periodens utgång till en sammanlagd EBITA om 34 Mkr.

 

Utvidgning av vår renoveringsverksamhet i Stockholm

Med Tello Service Partner som är specialiserat på ommålning av tak samt installation av personskydd på tak, kompletterar vi vår renoveringsverksamhet med ett nischat servicebolag med stark närvaro i Stockholmsregionen. Bolagets fokus på renoveringsmarknaden snarare än nybyggnation skapar låg-cykliska intäkter över tid.

 

Ytterligare ett steg inom vattenrening

Med Polyproject Environment som är ett miljöteknikbolag specialiserat på rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten, tar vi det andra steget i att bygga ett kluster av bolag inom avlopp- och vattenrening. Marknaden för rening av vatten, mark och luft förväntas öka i takt med att striktare miljöregleringar införs, och ett allmänt ökat fokus på miljöfrågor.

 

 

UTSIKTER

Stark konvertering av budsamtal

Storleken på vår totala pipeline av förvärvskandidater är normal och i skrivande stund cirka 330 bolag. Vid ingången av det tredje kvartalet hade vi ett flertal långt gångna budsamtal och vi har sedan dess haft en stark konvertering av budsamtal mot intentionsavtal och räknar därför med att ha genomfört ytterligare förvärv innan årets slut. Utöver detta förs tidiga budsamtal med strax under tio bolag.

 

Goda utsikter för fortsatt EBITA-tillväxt

Verksamheterna för hiss och stomkomplettering kommer genom en rådande förstärkta marginalpressen få svårt att möta förra årets EBITA på helåret. Samtidigt går övriga kärnverksamheten bra, inklusive de bolag som har förvärvats under 2016 och 2017. Det viktiga nyckeltalet Run-rate på rullande tolvmånadersbasis
är av en mer framåtblickande karaktär och, allt annat lika, kommer nuvarande run-rate att växlas till redovisade siffror under det kommande året. Run-rate som inkluderar de nyligen genomförda förvärven har sedan det tredje kvartalet 2016 vuxit till 1 169 Mkr för nettoomsättning (+45 procent) och till 153 Mkr (+40 procent) för EBITA. Med nyligen genomförda och tillkommande förvärv är utsikterna därför goda för ytterligare tillväxt i våra redovisade siffror under 2018.

 

Avslutningsvis vill jag varmt välkomna alla våra nya aktieägare till Sdiptech. Mitt viktigaste budskap till er och till alla framtida aktieägare är att Sdiptechs tillväxtmodell är stark, att vi har höga men rimliga mål om en expansiv tillväxt och att det är denna långsiktiga resa som skapar stora aktieägarvärden.