VD har ordet: Första kvartalet 2018

BÄSTA AKTIEÄGARE,

Ett kvartal präglat av hög förvärvstakt och trendskifte inom hiss

Under det första kvartalet slutförde vi fyra förvärv varav två i Sverige och två i Storbritannien vilket innebär att vi därmed har öppnat upp en större förvärvsmarknad som nu är mer åtkomlig för oss. Sammantaget innebär de fyra förvärven ca 40 Mkr EBITA på årsbasis som gradvis rullas in i koncernens resultat från och med andra kvartalet.

Det första kvartalet har även omfattande tid och resurser ägnats åt att lyfta lönsamheten inom hiss. Vi sjösatte under hösten 2017 ett åtgärdsprogram för vår hissverksamhet med konkreta åtgärder för att återställa lönsamheten. Åtgärderna biter och det är mycket tillfredsställande att konstatera att vi nu vänt den negativa trenden från föregående år med minskande resultat. Resultatet inom hiss var för årets första kvartal bättre än föregående kvartal och trenden är uppåtstigande.

 

 

KVARTALET

Under årets första kvartal steg koncernens nettoomsättning med 47% till 338 Mkr och EBITA*-resultatet före transaktionskostnader och före resultat från omvärdering skulder tilläggsköpeskillingar ökade med 18% till 34,3 Mkr.

 

Installation

Installationssidan präglas till stor del av den rådande marginalpressen inom marknaden för hissrenovering och EBITA* uppgick under det första kvartalet till 7,5 Mkr. Det är dock med stor tillfredsställelse vi nu bedömer att botten är passerad och den senaste tiden ser vi nu återigen stigande vinster inom hissverksamheten.

Den omställning mot att sätta lönsamhet som högsta prioritet inom hiss har pågått sedan i höstas. Jag kan konstatera att åtgårdsprogrammet biter bra. En något mindre men mer lönsam kärna av uppdrag byggs upp, gamla mindre lönsamma kontrakt har färdigställts tidigare än beräknat, fasta kostnader kan reduceras genom att hantera den övertalighet som då uppstår och vi ligger före vår interna plan. De åtgärder vi genomför är ingen ’quick-fix’ med temporära vinster. Istället gör vi en mer fundamental omställning som ger strukturella och bestående effekter. Jag är därför trygg med det positiva trendskiftet och ser med tillförsikt fram emot vinstutvecklingen för resten av 2018.

 

Produkter & Tjänster

Medan vinsterna inom installationssidan genomgått ett trendskifte och åter växer, bidrar affärsområdet Nischade Produkter & tjänster fortsatt med en stabil vinsttillväxt. EBITA* steg under årets första kvartal med 85% till 31,8 Mkr. De bolag som förvärvas utvecklas väl i Sdiptechs regi och förvärvade vinster rullas in i koncernen i enlighet med vår affärsmodell.

 

Organisation

Vi är i stadig tillväxt och bygger samtidigt vår struktur och organisation. En tredje affärsområdeschef ansluter efter sommaren för att proaktivt säkerställa ledningskapacitet vid tillkommande förvärv. Efter sommaren tillträder även ny CFO med mångårig erfarenhet av börsen samt av vår affärsmodell, och den utvidgade koncernledningen är ett steg i att anpassa styrning och struktur för den storlek och tillväxt vi har framför oss.

 

Avyttring av Supportverksamheten föreslagen till årsstämman

Den resultatmässiga variation som Supportverksamheten stått för har lett till en oönskad komplexitet för såväl vår interna ledning som för externa parter som ska bedöma en resultatenhet med volatil intjäning utanför koncernens kärnverksamhet. Det ekonomiska bidraget från Supportverksamheten för helåret 2017 var negativt. Även om detta förhållande under vissa år har varit det omvända, bedömer vi att Supportverksamhetens potentiella bidrag inte står i paritet till den komplexitet och ökade kostnadsmassa den medför. En avyttring av Supportverksamheten tydliggör Sdiptechs kärnverksamhet och aktieägarvärde kan därmed drivas på ett effektivare sätt.

 

Försäljning av InsiderLog

I januari såg vi en god möjlighet att reducera vårt ägande i den egenutvecklade produkten InsiderLog till en god avkastning varvid 80% av aktierna såldes för 5,8 M Euro i kontant köpeskilling. Genom Sdiptechs ägarandel om 36% kunde vi tillgodoräkna oss 20,6 Mkr. Även efter en avveckling av vår supportverksamhet, där InsiderLog ingår, kommer Sdiptechs finansiella uppsida i den andel som inte såldes att kvarstå genom ett vinstdelningsavtal.

 

 

FÖRVÄRV

Under det första kvartalet slutförde vi fyra förvärv varav två i Sverige och två i Storbritannien.

 

Fyra nya nischer som differentierar

De slutförda förvärven innebär bland annat helt nya kundsegment, både industriellt och geografiskt, och därigenom en minskad marknadskoncentration. Differentiering innebär förvisso att nya synergieffekter begränsas men istället uppnås spridning av risker. Till installationssidan adderades två nya nischer i form av takrenovering och säkerhet. Produkter & Tjänster kompletterades med radioinfrastruktur för flyg samt temporär infrastruktur.

 

Fortsatt geografisk expansion

Under en längre period har vi bearbetat marknaden i Storbritannien för att komma åt en större förvärvsmarknad. En pipeline av intressanta bolag har successivt byggts upp och det är mycket glädjande att vi nu genomfört de två första förvärven i Londonområdet.

 

Två pågående förvärvsprocesser

Förvärvsarbetet fortsätter oförtrutet och för närvarande har vi tecknat intentionsavtal avseende ytterligare två förvärv om en EBITA på årsbasis om ca 20 Mkr, den ena ett mindre bolag och det andra pressmeddelat tidigare. I skrivande stund hålls budsamtal avseende ytterligare en handfull bolag. Efter en högintensiv period av många slutförda förvärv är jag nöjd med att tempot i den uppsökande verksamheten kan upprätthållas.

 

 

UTSIKTER

Vi ser goda förutsättningar för vinsttillväxt under årets kommande kvartal, dels genom trendskiftet inom hiss och dels genom att övrig verksamhet fortsätter att gå planenligt bra.

 

Trendskifte inom hiss

Vi genomför en affärsomställning inom hissverksamheten som ger strukturella och bestående effekter och jag är trygg med det positiva trendskiftet vi nu ser. Omställningen innebär en viss tröghet men jag kan lämna positiva besked; inom hiss kan vi nu efter tre kvartal med fallande vinster se att botten är passerad och att lönsamheten gradvis återställs under 2018. För resultatet i det andra kvartalet beräknar vi att vara i nivå jämfört med föregå- ende år med en stigande resultatutveckling därifrån för att nå full effekt under 2019.

 

Övriga områden växer i enlighet med vår affärsmodell

Även om vi nu ser en vändning inom hiss har jag förståelse för att utvecklingen i det området har väckt en del frågor. Jag vill därför påminna om att merparten av koncernen utvecklas planenligt och bra. Tydligast exemplifierat genom området Produkter & tjänster som omsatt i helårssiffror uppvisar en pålitlig tillväxt; 66 Mkr (2016), 104 Mkr (2017) och 119 Mkr (RTM). Vår affärsmodell fungerar väl och de bolag som förvärvas utvecklas i allmänhet bra i Sdiptechs regi och förvärvade vinster konverteras in till bokförda koncernvinster. Tack vare en hög andel stängda förvärv under det första kvartalet om ca 40 Mkr i förvärvad EBITA, är utsikterna goda redan från det andra kvartalet till ytterligare resultattillväxt i affärsområdena.

 

 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka våra fantastiska medarbetare som i skrivande stund vuxit till över 1000 till antalet och som varje dag drivs av inställningen att göra sitt yttersta och leverera bättre än igår.