VD har ordet 2018

BÄSTA AKTIEÄGARE,

GOD ORGANISK OCH FÖRVÄRVAD TILLVÄXT

Jag kan med glädje summera ett starkt 2018 för Sdiptech. God organisk och förvärvad tillväxt liksom förbättrad lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 1,5 miljarder kronor varav den organiska tillväxten var 5,4 procent. Marknadsläget var generellt sett gott inom affärsområdena. Särskilt fokus har lagts på att lyfta lönsamheten inom hissverksamheten.

En negativ lönsamhetstrend från 2017 bröts under 2018 och EBITA*-marginalen utvecklades under årets fyra kvartal starkt positivt, i turordning 10.1, 11.7, 11,7 och slutligen 13,5 procent i det fjärde kvartalet. EBITA* ökade med 45 procent till 177 Mkr.

 

Fortsatt god organisk tillväxt

Marknadsläget har generellt sett varit gott för våra affärsområ­den. Infrastruktur som marknad kännetecknas av starka trender och en långsiktigt underliggande tillväxt.

 • Infrastrukturen som byggdes ut under 50-, 60- och 70-talen är föråldrad och investeringsbehoven i västvärlden är stora för att rätta till problemen.
 • I takt med ökad konsumtion av exempelvis energi och el tilltar kapacitetsbrister som förstärker investeringsbehoven.
 • Samtidigt strävar samhället efter mer hållbara, effektiva och trygga samhällen, vilket driver på den tekniska utvecklingen i positiv riktning.

Våra dotterbolag har starka nischade marknadspositioner för att dra nytta av denna gynnsamma marknadssituation och förvärvade bolag utvecklas väl i Sdiptechs regi. Den organiska tillväxten för koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till 5,4 procent, i linje med våra finansiella mål.

 

Framgångsrikt förbättringsprogram inom hiss

Hösten 2017 lanserade vi ett åtgärdsprogram för att hantera en vid den tidpunkten fallande lönsamhet i våra hissbolag. Marknaden hade utvecklats ogynnsamt med bland annat prispress som följd och ett program sjösattes för att göra nödvändiga justeringar i verksamhet och inriktning. Programmet har sedan dess metodiskt genomförts och de viktigaste åtgärderna har varit prishöjningar och fokus på färre men mer lönsamma kundsegment, hantering av övertalighet samt stärkning av erbjudandet mot eftermark­naden. Jag är nöjd och stolt över vad vi åstadkommit och kan konstatera att lönsamheten gradvis återkommit under 2018. Installationsverksamhetens vinstmarginal för EBITA* har under 2018 ökat från 1,5 procent i fjärde kvartalet 2017 till 9,8 procent 12 månader senare.

 

Fortsatt god förvärvstakt

Under 2018 slutfördes totalt åtta förvärv samt ytterligare två stycken under inledningen av 2019. Förvärven har skett inom infrastruktursegment som vi identifierat som strategiskt viktiga för samhällets utveckling och karaktäriseras av särskilt starka trender:

 • Water & Sanitation – fyra förvärv
 • Power & Energy – två förvärv
 • Transportation – två förvärv
 • Air & Climate control – ett förvärv
 • Safety & Security – ett förvärv

Vi har en längre tid riktat vår förvärvsstrategi mot just dessa segment och det är glädjande att se strategin materialiseras i konkreta förvärv och att koncernen växer med denna inriktning. Inför 2019 organiserar vi även om koncernen i enlighet med detta för att långsiktigt fortsätta bygga vår koncern i enlighet med denna inriktning.

 

NYA MARKNADSINRIKTADE AFFÄRSOMRÅDEN

 • Water & Energy – Områdena är i fokus för den globala välfär­den och utgör bland annat två av huvudmålen i FN’s Agenda 2030. Marknaderna förväntas växa genom flera starka tren­der bland annat ökad digitalisering och automatisering samt ett gradvist införande av striktare miljöregleringar.
 • Special Infrastructure Solutions – Segment som luft och klimatkontroll, transporter och säkerhet har vi identifierat som särskilt viktiga för samhällets långsiktiga utveckling.
 • Property Technical Services – Sdiptech har sitt ursprung i tekniska tjänster mot fastigheter exempelvis hissrenovering och stomkomplettering. I storstäder dit befolkning och ekonomi koncentreras finns ett långsiktigt behov av repara­tioner och ombyggnationer av fastigheter. Våra dotterbolag med denna inriktning har en affärslogik som skiljer sig från produktbolag. Då Sdiptech alltmer inriktar sig mot egna produkter har vi för närvarande inga planer om att utöka detta affärsområde.

 

STARK PLATTFORM FÖR VÄRDESKAPANDE

Under 2018 har ledningsgruppen kompletterats på flera viktiga områden; CFO, förvärvschef samt en affärsområdeschef för vårt tredje affärsområde. Sammantaget har vi de rätta kompeten­serna och erfarenheten för att fortsätta utveckla koncernen och leverera en fortsatt stark tillväxt.

Vår grundläggande tillväxtprincip baserad på förvärv av välskötta nischbolag är oförändrad sedan starten. Med en komplett och erfaren ledningsgrupp och en ny marknadsinriktad koncernorganisation är vi väl rustade att leverera värdeskapande resultat.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla våra dedike­rade medarbetare för ett fantastiskt arbete under 2018. Jag vill också varmt välkomna alla nya aktieägare som tillkommit under året och hälsar samtidigt alla nya medarbetare välkomna till Sdiptech.