Affärsidé och Mål

Affärsidé

Sdiptechs affärsidé är att erbjuda djupt nischade produkter och tjänster med inriktning mot urbana infrastrukturer. Marknaderna vi är verksamma på kännetecknas av mognad och drivs av uthålliga underliggande tillväxttrender. Sdiptech har en uttalad tillväxtstrategi genom (i) förvärv av nischade bolag med god dokumenterad lönsamhet, samt (ii) en operativ styrmodell av förvärvade bolag baserad på decentralisering och icke-invasiva synergier.

Mål

Sdiptechs övergripande mål är att skapa uthållig värdetillväxt över lång tid, samt att inom fem år bli en ledande europeisk koncern inom urban infrastruktur.

Sdiptechs övergripande finansiella mål är att genom såväl organisk tillväxt som via förvärv nå ett rörelseresultat om 600-800 Mkr innan slutet av 2021.

Illstration-Icons-12

Tillväxtstrategi

Tillväxt genom förvärv

Vi har ett dagligt fokus på förvärv av nischade och välskötta företag. Genom vårt interna team och en metodik som har utvecklats över åren kan Sdiptech kontinuerligt sålla ut kandidater i de marknader vi fokuserar på och etablera relationer med ägare av djupt nischade verksamheter som möter våra förvärvskriterier.

Sdiptech har som finansiellt mål att till och med 2021 generera en genomsnittlig förvärvstillväxt i linje med 2016, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt i rörelseresultat om 90 Mkr.

Organisk tillväxt

Vårt marknadsfokus mot urbana infrastrukturer ger en solid underliggande tillväxt för vår verksamhet. Våra företag är utvalda för att ha marginaler över genomsnittet och en nedärvd förmåga att växa. Genom icke invasiva synergier mellan våra företag kan ytterligare intäktsströmmar tillföras samtidigt som det enskilda företagets kärnverksamhet bibehålls.

Sdiptech har som finansiellt mål att bibehålla en organisk tillväxt mellan 5-10% i årsgenomsnitt fram till 2021.

Affärskriterier för ett Sdiptech-företag

  • Djupt nischade, tekniska produkter eller tjänster
  • Entreprenörsdrivna
  • Stabilt kassaflöde med dokumenterad lönsamhet och marginaler högre än genomsnittet
  • En kundbas som inte är kritiskt beroende av ett fåtal kunder eller leverantörer
  • Icke-cykliska marknads- eller affärsegenskaper

Kontakta oss

Om ditt företag passar våra kriterier och du överväger förändringar i ägarskapet, tveka inte att kontakta oss. Klicka här för mer information

Illstration Icons-11