Affärsidé och Mål

Affärsidé

Sdiptechs affärsidé är att erbjuda nischad teknik, lösningar och tjänster till infrastruktursektorn. Växande och mer avancerad infrastruktur säkerställer långsiktig marknadstillväxt.

  • Lönsamma nischmarknadspositioner driver vår organiska tillväxt, och vi lägger till nya intäkter genom förvärv
  • Vi är decentraliserade i dotterbolag så att utveckling och viktiga beslut tas närmast våra kunder

Mål

Sdiptechs övergripande mål är att skapa uthållig värdetillväxt över lång tid, samt att inom fem år bli en ledande europeisk koncern inom infrastruktur.

Sdiptechs övergripande finansiella mål är att genom såväl organisk tillväxt som via förvärv nå ett rörelseresultat om 600-800 Mkr innan slutet av 2021.

Illstration-Icons-12

Tillväxtstrategi

Organisk tillväxt

Vårt marknadsfokus på infrastruktur ger en solid underliggande marknadstillväxt för vår verksamhet. Våra dotterbolag väljs ut för sina goda marginaler och inneboende förmåga att växa. Framtida infrastrukturer måste förbättras genom tekniska framsteg och specialisering. Vi tror att företag som är specialiserade på ett djupt teknikområde eller marknad är väl lämpade för att leverera detta. Beslut fattas nära kunder som garanterar unika lösningar och långvarig konkurrenskraft. Vår nyckel till lönsam tillväxt.

Tillväxt genom förvärv

Vi har ett dagligt fokus på förvärv av nischade och välskötta företag. Genom vårt interna team och en metodik som har utvecklats över åren kan Sdiptech kontinuerligt sålla ut kandidater i de marknader vi fokuserar på och etablera relationer med ägare av djupt nischade verksamheter som möter våra förvärvskriterier.

Affärskriterier för ett Sdiptech-företag

  • Djupt nischade, tekniska produkter eller tjänster inom infrastruktur
  • Entreprenörsdrivna
  • Stabilt kassaflöde med dokumenterad lönsamhet och goda marginaler
  • En kundbas som inte är kritiskt beroende av ett fåtal kunder eller leverantörer
  • Icke-cykliska marknads- eller affärsegenskaper

Kontakta oss

Om ditt företag passar våra kriterier och du överväger förändringar i ägarskapet, tveka inte att kontakta oss. Klicka här för mer information

Illstration Icons-11