Simcity

Anpassade tekniska installationer

Sdiptech icons_elauto-rund

AVBROTTSFRI STRÖMFÖRSÖRJNING

Avbrottsfri strömförsörjning finns inbyggt i en stor mängd av den urbana infrastrukturen. Våra UPS- och batteriinstallationer säkerställer driften hos kommuner, industriföretag och sjukhus där strömförsörjningen aldrig får äventyras.

Sdiptech icons_el-rund

ELAUTOMATIK

Elautomatik är en kritisk del av den moderna infrastrukturen. Allt från belysning i vägtunnlar och trafisksignaler till styrning av elförsörjning i komplexa miljöer, är beroende av väl fungerande elautomatik. Sdiptechs lösningar finns närvarande i bland annat sjukhus, postcentraler, banker och tunnelbanestationer.

Sdiptech icons_hiss-rund

HISS

Inom hiss omfattar Sdiptechs verksamhet samtliga tjänster genom hela hissens livscykel och värdekedja, från nyinstallation och service till renovering och modernisering. Efterfrågan på renovering respektive nyinstallation skiljer sig åt över en konjunkturcykel, vilket balanserar orderflödet över tid.

Sdiptech icons_cooling-rund

KYLA

Behov av kylning finns överallt runt omkring oss. Vi ser det i såväl matbutiker som i data- och serverhallar. Sdiptechs verksamhet erbjuder nischade installationstjänster inom kyla för att skapa kundanpassade lösningar som både uppfyller direktiv men även verkar för att optimera energiförbrukningen.

Security

SÄKERHET

Det finns ett växande behov av säkerhets- och trygghetssystem i samhället. Sdiptechs erbjudande av integrerade säkerhetssystem för offentliga såväl som privata miljöer återfinns inom sektorer såsom polis, hälso- och sjukvård, transport och kommersiella fastigheter.

Roof mainten

TAKUNDERHÅLL INKLUSIVE SÄKERHETSLÖSNINGAR

Verksamhet med inriktning mot underhåll av befintliga byggnader och tak, samt installation av säkerhetslösningar för personskydd på tak.

Sdiptech icons_wastewater-rund

AVLOPPSVATTENRENING

Med ett allt större fokus på miljöfrågor i kombination med striktare miljöregleringar ökar behovet av rening vad gäller vatten, mark och luft. Sdiptech erbjuder kundanpassade komponenter och anläggningar för rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten.

Nischade produkter & tjänster

Sdiptech icons_vent-rund

VENTILATIONSLÖSNINGAR

I förlossningssalar och operationssalar i sjukhusmiljö finns behov av avancerade ventilationslösningar för att trygga arbetsmiljön vid användning av lustgas och utförande av laserkirurgi. Sdiptechs ledande produkter garanterar hälsosam inandningsluft för läkare och medicinsk personal utan skadlig påverkan på miljö och klimat.

Sdiptech icons_powergrid-rund

ELKVALITET

Urbaniseringen och förbättrade ekonomiska förutsättningar ställer höga krav på robusta elnät och är en central del av infrastrukturen. Sdiptech erbjuder lösningar som monitorerar och analyserar elkvalitet samt kan dokumentera källorna till störningar vid kraftdistribution.

Sdiptech icons_vibration-rund

VIBRATIONS- OCH OMGIVNINGSKONTROLL

Vid byggnations- och konstruktionsarbeten ställs det höga krav på att uppfylla regler vad gäller mark- och omgivningspåverkan vid till exempel sprängning och pålning. Sdiptech erbjuder tjänster inom mätning och riskanalys i samband med kontroll av säkerhet på byggarbetsplatser.

Sdiptech icons_stomkomplettering

STOMKOMPLETTERING

Genom djup specialisering kan tjänster relaterade till stomkomplettering och lättviktskonstruktion utföras med hög kvalitet och effektivitet. Ett brett produktutbud inom segmentet ger Sdiptech kapacitet att leverera helhetslösningar till kund som reducerar kostnad och komplexitet.

Sdiptech icons_mätning-rund

VATTENMÄTNING

En förståelse för flöden och temperaturdifferentialer är kritisk i väl fungerande vatten- och fjärrvärmenät. Genom att erbjuda kommuner och företag ledande teknik inom fjärrvärme-, el- och vattenmätning fyller Sdiptechs produkter en viktig funktion inom infrastrukturen.

Sdiptech icons_wastewater-rund

VATTENRENING

I utkanten av storstadsområden där centrala nätverk inte når ut uppstår behov av specifika lokala lösningar för vattenrening. Sdiptechs lösningar innefattar reningsverk och planerandet av avloppslösningar för att säkerställa att dessa platser har tillgång till rent vatten av högsta kvalitet.

Radio Comm

RADIOINFRASTRUKTUR

Att ha en sekundär kommunikationsväg från flyg till mark som komplement till primära kommunikationssystem är en grundläggande säkerhetsfråga inom flygtrafiken och något som även är föremål för certifiering. Sdiptech tillhandahåller en komplett infrastruktur och operativ kontroll för högfrekvent backupkommunikation till flygtrafik.

Site service

TEMPORÄR INFRASTRUKTUR

Inom en växande stad uppstår succesivt behov av tillfällig infrastruktur. Sdiptech erbjuder tjänster till byggarbetsplatser innefattande tillfällig el, data, VVS, brandsäkerhet, evakuering och bränsleförsörjning.