Finansiella mål

Resultatmål

Sdiptechs mål är att uppnå ett EBITA-resultat om 600-800 Mkr före utgången av 2021.

Organisk resultattillväxt

Sdiptechs mål är att uppnå en genomsnittlig årlig organisk EBITA-tillväxt om 5-10%.

Förvärvad resultattillväxt

Sdiptechs mål är att upprätthålla en årlig genomsnittlig förvärvstakt i linje med 2016.

Kapitalstruktur

Sdiptechs långsiktiga mål är att nettoskulden i relation till justerad EBITDA rullande tolv månader inte ska överstiga 2,5 gånger.

Avkastning på sysselsatt kapital

Sdiptechs långsiktiga mål är att avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 15 procent.

Utdelningspolicy

Sdiptechs mål är att utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8,00 kr per aktie återinvestera det återstående fria kassaflödet tillbaka in i verksamheten.