Bolagsstämma

Årsstämma 2017, 20 juni, 16:00

Årsstämman hölls tisdag 20 juni 2017, klockan 16.00, på  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Dokument för nedladdning

Stämmoprotokoll

Kallelse

Fullmakt

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Förslag till fastställande av valberedningsinstruktion

Senaste bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2017, 28 mars, 16:30

Den extra bolagsstämman hölls onsdag 23 november 2016, klockan 16:30, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Dokument för nedladdning

Stämmoprotokoll

Kallelse

Fullmakt

Extra bolagsstämma 2016, 23 november, 16:30

Den extra bolagsstämman hölls onsdag 23 november 2016, klockan 16:30, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Dokument för nedladdning

Kallelse

Fullmakt

Anmäl er via denna länk……

Årsstämma 2016, 14 juni, 17:00

Extra bolagsstämma 10 december 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Fullmakt

Styrelsens förslag till riktad nyemission enligt 16 kap. Abl

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2015:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-05-13 – 2015-11-19

Datum: 10 december

Tid: 17:30

Plats: Sdiptechs lokaler på Stureplan 15

Extra bolagsstämma 15 oktober 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 15 oktober 2015 klockan 10.30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 oktober 2015, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per post under adress Sdiptech AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till anmalan@sdip.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 den 9 oktober 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma

Bilaga 1

Kallelsen i dess helhet finner ni här (Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 15 septenber

Fullmakt

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 Kap 6 § 

Fairness opinion avseende värdering av Serendipity Innovations ABs Venture Management verksamhet

Datum: onsdagen den 15 oktober 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 10:30

Årsstämma 2015

Sdiptechs årsstämma 2015 hölls i Stockholm den 10 juni

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till bolagets årsstämma onsdagen den 10 juni 2015 klockan 15.00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Kallelsen i dess helhet finner ni här (Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 12 maj)

Ladda ner fullmakt här

Styrelsens fullständiga förslag

Anmäl er till stämman senast den 3 juni via denna länk

Datum: onsdagen den 10 juni 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 15:00