Bolagsstämmor 2015

Extra bolagsstämma 10 december 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Fullmakt

Styrelsens förslag till riktad nyemission enligt 16 kap. Abl

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2015:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-05-13 – 2015-11-19

Datum: 10 december

Tid: 17:30

Plats: Sdiptechs lokaler på Stureplan 15

Extra bolagsstämma 15 oktober 2015

Sdiptechs extra bolagsstämma hölls i Stockholm den 15 oktober 2015. 

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 15 oktober 2015 klockan 10.30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 oktober 2015, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per post under adress Sdiptech AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till anmalan@sdip.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 den 9 oktober 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid.


Årsstämma 2015

Sdiptechs årsstämma 2015 hölls i Stockholm den 10 juni 2015. 

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till bolagets årsstämma onsdagen den 10 juni 2015 klockan 15.00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Dokument för nedladdning

Kallelsen i dess helhet finner ni här (Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 12 maj)

Ladda ner fullmakt här

Styrelsens fullständiga förslag

Anmäl er till stämman senast den 3 juni via denna länk

Datum: onsdagen den 10 juni 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 15:00