Viktig information

Informationen på den här delen av Serendipity Innovation AB:s (publ) (“Bolaget”) webbplats är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Japan, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion, i vilken det skulle kunna strida mot lokala värdepappersrättsliga lagar och regler att göra så, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i Australien, Japan, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion, i vilken det skulle kunna strida mot lokala värdepappersrättsliga lagar och regler att göra det. Informationen är vidare inte avsedd för personer vars eventuella förvärv av värdepapper förutsätter ytterligare registrering eller godkännande.

Ingen registrering eller något godkännande har erhållits i eller utanför Sverige. Bolaget tar inte något ansvar för det fall någon person bryter mot tillämplig lag eller förordning. Om du inte har tillåtelse att ta del av materialet på denna webbplats eller har några som helst tvivel på huruvida du har tillåtelse att ta del av materialet, vänligen lämna denna hemsida.

Värdepapperna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (“US Securities Act”), eller enligt någon delstatlig värdepapperslag i USA och får inte erbjudas, säljas, köpas eller utnyttjas i USA utan registrering enligt US Securities Act eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.

Elektroniska versioner av dokument på den här delen av webbplatsen har gjorts tillgängliga i god tro och endast i informationssyfte. Varje person som söker tillträde till denna webbplats garanterar till Bolaget att de gör det endast i informationssyfte.

Jag har läst och förstått förbehållen enligt ovan. Jag förstår att dessa kan påverka mina rättigheter. Jag accepterar härmed dessa förbehåll och villkor. Jag intygar därför att:

1. Jag är inte bosatt i Australien, Japan, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA; och
2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och var och en av de jurisdiktioner som anges i punkten (1) ovan, och i så fall, är jag auktoriserad att komma åt information och dokument på dennawebbplats utan att omfattas av några juridiska restriktioner och utan att ytterligare åtgärder krävs av Bolaget.

Disclaimer

The information contained in this section of Serendipity Innovation AB’s (publ) (the “Company”) website is not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons located in Australia, Japan, Hong Kong, Canada, New Zeeland, Switzerland, Singapore, South Africa or the USA, or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction, and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any securities of the Company in Australia, Japan, Hong Kong, Canada, New Zeeland, Switzerland, Singapore, South Africa or the USA, or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

The information is furthermore not intended to persons whose possible acquisition of securities would require additional registration or approval. No registration or approval has been obtained in our outside Sweden. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person. If you are not permitted to view materials on this webpage or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this webpage.

The securities of the Company have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”), or any state securities laws in the United States, and may not be offered, sold, acquired or exercised in the United States unless they are registered under the US Securities Act or an exemption from such registration requirements is available.

Access to electronic versions of the documents contained in this section of the Company website is being made available in good faith and for information purposes only. Any person seeking access to this webpage represents and warrants to the Company that they are doing so for information purposes only.

I have read and understood the reservations above. I understand that these may affect my rights. I hereby accept these reservations and terms. I therefore certify that:

(1) I am not a resident of Australia, Japan, Hong Kong, Canada, New Zeeland, Switzerland, Singapore, South Africa or the USA; and
(2) I am resident and physically present (a) in Sweden or (b) outside Sweden and each of the jurisdictions referred to in clause (1) above and, in that case, I am authorized to access the information and documents on this website without being subject to any legal restriction and without any further action required by the Company.