Information till befintliga aktieägare

The following information is rendered verbatim from page 28 in the prospectus.

Application for existing shareholders of Sdiptech

All direct registered shareholders with an address known to the Company based on the share register, which is ordered from Euroclear on 28 April 2017, will obtain a specific application form to be used for application. Nominees will be informed of advising its security depository account customers that are shareholders in Sdiptech of their possibility of participating in the Offering. Please note that as security depository account customer and shareholder in Sdiptech, the application shall be made via each nominee. Shareholders which has not obtained any specific application form is urged to, together with its application, verify its shareholding by attaching a contract note or a central securities account statement to the application form in order to be accounted for as a shareholder. Received applications will thereafter be compared with a shareholder register during the end of the application period.

Allotment to existing shareholders in Sdiptech

Decision on allotment to existing shareholders in Sdiptech within the Offering is made by the Company’s board of directors and the Principal Shareholder in consultation with Carnegie, whereby it will be taken into account that shareholders shall be offered allotment of B-Shares in realtion to the number of shares they previously own in the Company, regardless of share class. Existing shareholders in Sdiptech are guaranteed allotment of minimum 300 B-Shares.


Följande information är återgiven ordagrant från sida 28 i prospektet.

Anmälan för befintliga aktieägare i Sdiptech

Alla direktregistrerade aktieägare med känd adress för Bolaget utifrån en aktiebok, som tas ut från Euroclear den 28 april 2017, kommer att erhålla en särskild anmälningssedel som ska användas för anmälan. Förvaltare kommer att informeras om att upplysa sina depåkunder som är aktieägare i Sdiptech om deras möjlighet till deltagande i Erbjudandet. Observera att som depåkund och aktieägare i Sdiptech ska anmälan ske via respektive förvaltare. Aktieägare som inte erhållit någon särskild anmälningssedel uppmanas att tillsammans med med sin anmälan styrka sitt aktieägande genom att till anmälningssedeln bifoga avräkningsnota eller VP-kontoutdrag för att betraktas som aktieägare. Inkomna anmälningar kommer sedan att matchas mot en aktiebok under slutet av anmälningsperioden.

Tilldelning till befintliga aktieägare i Sdiptech

Beslut om tilldelning till befintliga aktieägare i Sdiptech inom Erbjudandet fattas av Bolagets styrelse och Huvudaktieägaren i samråd med Carnegie, varvid det kommer att beaktas att aktieägare ska erbjudas tilldelning av B-aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger i Bolaget, oavsett aktieslag. Befintlig aktieägare i Sdiptech är garanterade en tilldelning om lägst 300 B-aktier.