Information om preferensaktien

Sdiptechs preferensaktie började handlas på Nasdaq First North i mars 2015 under förkortningen SDIP PREF (ISIN-kod SE0006758348).

1 750 000 preferensaktier emitterades, vilket reste totalt 175 MSEK.

Certifierad rådgivare

Sdiptechs certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag.

Kommande utdelning

Avstämningsdag Betalningsdag
15 mars 2019 20 mars 2019
14 juni 2019 19 juni 2019
13 september 2019 18 september 2019
13 december 2019 18 december 2019


Preferensaktien i korthet

Sammanfattning av villkoren för preferensaktien
Aktiekurs 100 SEK per aktie
Utdelning 8 kronor per år, betalas ut kvartalsvis. Preferensaktien berättigar inte till någon extra utdelning eller del av bolagets vinst.
Rösträtt 1 röst per preferensaktie
Utebliven betalning av utdelning Om en utdelning eller del av utdelning inte betalas ut för ett visst kvartal så kommer det belopp som hålls inne att samlas som en skuld till förmån för preferensaktieägaren. Det belopp som hålls inne kommer att öka 12 % i värde årligen fram till den tidpunkt då det belopp som hålls inne betalas ut. Dessförinnan kan ingen ordinarie utdelning ske till andra aktieägare än preferensaktieägare.
Inlösenklausul Inlösen av preferensaktier kan göras först efter beslut av bolagets styrelse. Inlösenbelopp är 120 SEK per aktie 0-24 månader efter den första emissionen, 110 kr per aktie 25-48 månader efter och därefter 105 SEK per aktie. I samtliga fall inklusive ränta och upplupen utdelning. (KONTROLLERA!) I det fall inlösenbeloppet överstiger kvotvärdet måste Bolaget ha tillgång till motsvarande belopp som fritt eget kapital.