Valberedningen

Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.

Vid årsstämman 2018 gavs styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti 2018 och be dessa att utse ledamöter till en valberedning. I linje med det har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen:

  • Jan Samuelson (ordförande i styrelsen)
  • Saeid Esmaeilzadeh (representerar Serendipity Group AB)
  • Magnus Skåninger (representerar Swedbank Robur Fonder)
  • Marcus Wahlberg (representerar Elementa Management)

 

Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

 

Förslag till stämman

Valberedningens förslag offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats tillsammans med en beskrivning av dess arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

 

Aktieägares inflytande

Aktieägare som har synpunkter och förslag till valberdningen kan höra av sig via mejl till valberedningen@sdiptech.com eller med post till bolagets adress:

Valberedningen
Sdiptech AB
Stureplan 13
111 45 Stockholm