Prospekt för nedladdning

Inbjudan att teckna preferensaktier i Sdiptech AB (publ)

Styrelsen för Sdiptech AB (”Sdiptech” eller ”Bolaget”) har beslutat att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Sverige att teckna preferensaktier i Sdiptech till ett sammanlagt belopp om cirka 100 miljoner SEK.

Om Sdiptech

Sdiptech är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget är idag organiserat i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services. Sdiptech har växt kontinuerligt med god lönsamhet under det senaste decenniet. Via sina affärsområden bedriver Sdiptech verksamhet på flera marknader och Koncernen söker ständigt efter möjligheter att stärka sina konkurrensfördelar genom såväl organisk tillväxt som förvärv.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet omfattar 1 000 000 Preferensaktier till en teckningskurs om 100 kronor per Preferensaktie. Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts av Bolagets styrelse, i samråd med Carnegie. Erbjudandet är uppdelat i två delar: ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige, vilket inkluderar Bolagets befintliga aktieägare (”Erbjudandet till allmänheten”), och ett erbjudande riktat till institutionella investerare (”Institutionella erbjudandet”). Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera investerare för vilka Preferensaktierna särskilt bör lämpa sig genom dess karaktär av skuldliknande instrument.

Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Sdiptech att öka från 20 272 150 till cirka 21 272 150 (fördelat på 17 000 000 stamaktier av serie A, 3 272 150 stamaktier av serie B och 1 000 000 Preferensaktier) och antalet röster ökar från 173 272 150 till cirka 174 272 150, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och cirka 0,6 procent av antalet röster efter nyemissionen av Preferensaktier.

Styrelsen förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med högst 750 000 ytterligare Preferensaktier inom ramen för styrelsens emissionsbemyndigande till högst 1 750 000 Preferensaktier totalt. Härigenom kan Sdiptech tillföras ytterligare maximalt 75 Mkr före kostnader med anledning av Erbjudandet inom ramen för Erbjudandet.

I händelse av överteckning kan befintliga aktieägare i Sdiptech komma att särskilt beaktas vid tilldelning i förhållande till det antal stamaktier de äger i Sdiptech.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om styrelsen – i samråd med Carnegie – bedömer att förutsättningar för en ändamålsenlig, regelbunden och likvid handel med Preferensaktien på First North inte kan uppnås, för det fall händelser inträffar som har så väsentligt negativ inverkan på Bolaget att det är olämpligt att genomföra Erbjudandet eller för det fall andra omständigheter omöjliggör Erbjudandet.

Preferensaktierna i korthet

Enligt Sdiptech bolagsordning har Preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktier till en årlig utdelning om 8 kronor per preferensaktie (”Årlig utdelning”) från och med emissionstidpunkten. Beslut har, vid extra bolagsstämma den 4 november 2014, fattats om utdelning på Preferensaktierna intill nästa årsstämma, därefter förutsätts att bolagsstämman beslutar om utdelning samt att Sdiptech AB har utdelningsbara medel. Preferensutdelningen utbetalas kvartalsvis med 1/4 (25 procent) av Årlig utdelning, motsvarande 2 kronor, där första avstämningsdag för de preferensaktier som omfattas av Erbjudandet beräknas vara den 13 mars 2015. Preferensutdelningen är ackumulerande för det fall att preferensutdelningen skulle komma att understiga den företrädesrätt till utdelning som Preferensaktierna berättigar till före stamaktierna enligt bolagsordningen. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till Bolagets resultat. Varje Preferensaktie berättigar till 1 röst, precis som stamaktier av serie B, jämfört med stamaktier av serie A som berättigar till 10 röster.

Efter beslut av Bolagets styrelse kan Preferensaktierna lösas in, helt eller delvis, till ett belopp per Preferensaktie motsvarande 120 kronor under de första två åren efter den initiala emissionen, 110 kronor under de efterföljande två åren efter den initiala emissionen och därefter till 105 kronor. I varje fall med tillägg för eventuellt innestående belopp per Preferensaktie (”Lösenbeloppet”) samt upplupen del av preferensaktieutdelning. För att inlösen av Preferensaktier ska vara möjligt krävs att det i Bolaget finns fritt eget kapital till den del utbetalning av Lösenbeloppet överstiger aktiernas kvotvärde.

Sdiptech kommer att ansöka om att preferensaktierna ska tas upp till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel med Bolagets preferensaktier beräknas bli den 4 mars 2015.

Indikativ tidsplan
Offentliggörande av prospekt: 11 februari 2015
Anmälningsperiod: 12-20 februari 2015
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 23 februari 2015
Likviddag: 25 februari 2015
Första dag för handel i Bolagets preferensaktier på NASDAQ First North: 4 mars 2015

Ytterligare information

För ytterligare information om erbjudandet kontakta Carnegie på telefon: 08-588 694 89