General Meetings

Annual General Meeting 2017, June 20, 16:00

The Annual General Meeting was held on Tuesday, June 20, 2017 at 16.00 at  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Documents for download

Stämmoprotokoll

Kallelse

Fullmakt

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Förslag till fastställande av valberedningsinstruktion

Most recent General Meetings

Extraordinary General Meeting 2017, March 28, 16:30

The Extraordinary General Meeting was held on Tuesday 28 March 2017 at 16.30 at  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Documents for download

Stämmoprotokoll

Kallelse

Fullmakt

Extraordinary General Meeting 2016, November 23, 16:30

The Extraordinary General Meeting will be held on Wednesday 23 November 2016 at 16.30 at  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Documents for download

Stämmoprotokoll

Kallelse

Fullmakt

Annual General Meeting 2016, June 14, 17:00

Extraordinary General Meeting December 10, 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Fullmakt

Styrelsens förslag till riktad nyemission enligt 16 kap. Abl

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2015:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-05-13 – 2015-11-19

Datum: 10 december

Tid: 17:30

Plats: Sdiptechs lokaler på Stureplan 15

Extraordinary General Meeting October 15, 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 15 oktober 2015 klockan 10.30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 oktober 2015, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per post under adress Sdiptech AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till anmalan@sdip.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 den 9 oktober 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma

Bilaga 1

Kallelsen i dess helhet finner ni här (Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 15 septenber

Fullmakt

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 Kap 6 § 

Fairness opinion avseende värdering av Serendipity Innovations ABs Venture Management verksamhet

Datum: onsdagen den 15 oktober 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 10:30

The 2015 Annual General Meeting

The Sdiptech Annual General Meeting of Shareholders in 2015 will be held in Stockholm on June 10, 2015.

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till bolagets årsstämma onsdagen den 10 juni 2015 klockan 15.00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Kallelsen i dess helhet finner ni här (Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 12 maj)

Ladda ner fullmakt här

Styrelsens fullständiga förslag

Anmäl er till stämman senast den 3 juni via denna länk

Datum: onsdagen den 10 juni 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 15:00