Prospectus download

Inbjudan att teckna B-aktier i Sdiptech AB (publ)

Styrelsen för Sdiptech AB (”Sdiptech” eller ”Bolaget”) har, i syfte att främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets B-aktier genom Erbjudandet. Styrelsen för Sdiptech har beslutat att erbjuda institutionella investerare i Sverige och internationellt, med undantag för USA, och allmänheten i Sverige att teckna B-aktier i Sdiptech till ett sammanlagt belopp om cirka 500 miljoner SEK.

 

Om Sdiptech

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder tjänster och produkter inom djupa nischer med avseende på utbyggnad, underhåll och renovering av kritisk infrastruktur i snabbväxande storstäder där Stockholmsregionen i dagsläget utgör Bolagets huvudmarknad. Koncernens kärnverksamhet består för närvarande av 15 rörelse-drivande dotterföretag indelade i två områden: anpassade tekniska installationer respektive nischade produkter och tjänster. Koncernens erbjudande inkluderar bland annat produkter och tjänster inom områden som stomkomplettering, mätning av elkvalitet, kalibrering av vattenmätare, installation och underhåll av hissar, och specialiserade ventilationslösningar. Samtliga dessa produkter och tjänster utgör viktiga delar i en väl fungerande urban infrastruktur.

 

Erbjudandet i korthet

Priset per B-aktie i Erbjudandet (“Erbjudandepriset”) är 56 kronor per aktie. Förutsatt full anslutning i Erbjudandet uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 500 Mkr, som i sin helhet kommer att tillföras Bolaget. Fulltecknas Erbjudandet kommer det totala antalet aktier i Sdiptech att öka från 23 099 074 aktier till 32 027 645 aktier, varav 28 277 645 B-aktier, 2 000 000 stamaktier av serie A och 1 750 000 preferensaktier, och antalet röster att öka från 41 099 074 till 50 027 645. Det motsvarar en ökning om cirka 38,7 procent av det totala antalet aktier och 21,7 procent av det totala antalet röster i Bolaget, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 27,9 procent av antalet aktier och cirka 17,8 procent av antalet röster i Bolaget. De totala emissionskostnaderna för kapitalanskaffningen, inklusive Erbjudandet, beräknas uppgå till cirka 30 Mkr.

För att täcka eventuell övertilldelning har Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh, genom Serendipity Group AB (”Huvudägaren”) åtagit sig att, på begäran av Global Coordinator, sälja högst 1 339 285 befintliga stamaktier av serie B (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande upp till 15 procent av Erbjudandet. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen till cirka 575 Mkr och motsvarar cirka 32,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.

Nasdaq First North Premier har godkänt Sdiptechs ansökan om upptagande till handel under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls. Beräknad första handelsdag för Sdiptechs stamaktier av serie B på Nasdaq First North Premier är den 12 maj 2017 och beräknad likviddag är den 16 maj 2017.

Indikativ tidsplan
Offentliggörande av prospekt: 2 maj 2017
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 3-10 maj 2017
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 3-11 maj 2017
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 12 maj 2017
Första dag för handel i Bolagets B-aktier på NASDAQ First North: 12 maj 2017
Likviddag: 16 maj 2017