Aktieklasser


Aktiekapitalet i Sdiptech AB (publ) består av 32 027 645 aktier, fördelat på 2 000 000 A-aktier, 28 277 645 B-aktier och 1 750 000 preferensaktier.

Bolagets aktier är registrerade i enlighet med svensk lag (1998: 1479). Registret upprätthålls av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, Sverige. Bolaget emitterar aktier i enlighet med svensk lag som regleras i aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiekapital

Historiska förändringar i aktiekapital   

Sedan Bolaget bildades 2004 har aktiekapitalet i Sdiptech AB (tidigare Serendipity Innovations AB) ändrats i enlighet med vad som anges i tabellen nedan.

Datum Transaktion Aktieförändring Klass A-aktier Klass B-aktier Preferensaktier Totalt aktiekapital
December 2004 Bolagsbildning 1 000 n/a n/a 100 000
February 2010 Split 19 999 000 18 000 000 2 000 000 100 000
November 2010 Emission 0 18 000 000 2 000 000 500 000
November 2011 Nyemission 72 150 18 000 000 2 072 150 501 804
March 2013 Apportemission 200 00 18 000 000 2 272 150 506 804
September 2013 Konvertering till Klass B-aktier 0 17 000 000 3 272 150 506 804
February 2015 Nyemission preferensaktier 1 750 000 17 000 000 3 272 150 1 750 000  550 554
September 2015 Konvertering till Klass B-aktier  0 16 000 000 4 272 150 1 750 000  550 554
February 2016 Nyemission av Klass B-aktier  1 076 924 16 000 000 5 349 074 1 750 000  577 477
July 2016 Konvertering till Klass B-aktier 0 15 500 000 5 849 074 1 750 000 577 477
February 2017 Konvertering till Klass B-aktier 0 14 500 000 6 849 074 1 750 000 577 477
April 2017 Konvertering till Klass B-aktier 0 2 000 000 19 349 074 1 750 000 577 477
Maj 2017 Nyemission av Klass B-aktier 8 928 571 2 000 000 28 277 645 1 750 000 800 691